DutchVideo 2021

Versterk uw relatie met Yeshua HaMashiach

Men kan veel leren van blokken bouwen. En mocht die ééns instorten zoals bij een kind die een prachtige toren bouwt, geef dan niet meteen op maar herstel het keer op keer en u zult zien dat u heel veel kan leren om uw relatie beter te bouwen.

Gepubliceerd op 25 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, blijf bouwen als een kind dat telkens een toren maakt van blokjes, zo mag u bouwen en vertrouwen op uw relatie met de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, elke dag een beetje meer.
Voorwaar, en mocht die ééns instorten zoals bij een kind die een prachtige toren bouwt, geef dan niet meteen op maar herstel het keer op keer en u zult zien dat u heel veel kan leren om uw relatie beter te bouwen.

Voorwaar, door niet op te geven, zal uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, alleen maar tot zegen zijn voor u zelf en voor anderen.
Voorwaar, hoor aandachtig naar deze beeldspraak.

Lucas 14, vers 28 en 29 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten.

Voorwaar, heb geduld, geloof en hoop en liefde.
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u kracht geven om moedig door te gaan. Voorwaarts, versterkt uw relatie en vraag gerust om hulp aan de Here. Het is nooit te laat als u maar in gebed met Hem praat. Zo versterkt u uw relatie.

Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En vers 22 en 23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Voorwaar, het kan wel ééns voorkomen zoals bij een kind dat iemand uw prachtige toren omverloopt.
Oei, oei, oei!

Galaten 6, vers 1 tot en met 5 Broeders “en zusters”, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

En het volgende geldt ook voor de vrouwen.

Efeziërs 5, vers 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
En Filippenzen 2, vers 13 en 14 Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen.
En Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Kolossenzen 2, vers 6 en 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

En totslot,

Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 15 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is?
of laat gij aan hem uw zwoegen over?

En Psalm 28, vers 7 De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. Amen!

Voorwaar, men kan veel leren van blokken bouwen.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com