DutchVideo 2015

Versla die misleidende kameleons met Gods Heilig vuur!

Boodschap Gods: Weet wel, dat er in deze laatste dagen zeer zware dagen zullen zijn! Voorwaar, allen die Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, hebben aangenomen, moeten alert zijn. Er zijn kameleons als leraar, zelfs in de kerk, om velen ten val te brengen. Echter, u bent meer dan overwinnaar, als u Christus kent! Bid het overwinnend gebed, in deze boodschap gegeven, en versla hen met Gods vuur! Amen!

Gepubliceerd op 26 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

perilous times

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 januari 2015 werd de volgende boodschap Gods woord voor woord door een bode engel Gods overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chemihud en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, weet wel dat er in deze laatste dagen zeer zware dagen zullen zijn!

2 Timotheüs 2, vers 3  Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.

Vrees niet voor wie onder u zijn.
Ze spannen een strik des duivels en verschijnen als engelen des lichts, en verschijnen zelfs als Maria en Boeddha en Jezus en als profeet Mohammed. Zij zijn de kameleons, de gevallen engelen, en zijn erop uit dat u in hun gedaanten gelooft.

Zo verscheen er in Mexico een gevallen engel als Maria…
Ze zei tegen een jongen van 14 jaar oud, dat hij uitverkoren was, en dat hij, na het uitvoeren van drie opdrachten, mee mocht gaan naar de hemel. De opdracht was om zijn ouders om het leven te brengen. Dan zou hij ze terugzien in de hemel. Voorwaar, zijn ouders zijn omgekomen en hij kwam in de gevangenis terecht! Voorwaar,

2 Timotheüs 2, vers 16  Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven.
En vers 18  die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken.

Voorwaar, allen die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben aangenomen, moeten alert zijn.
Want ook zullen kameleons zich voordoen als leraar, om velen op een vals spoor te brengen, zelfs in de kerk! Voorwaar, wees sterk! Als u Christus kent, weet u dat u meer dan overwinnaar bent.

2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Dwaalt niet, maar wees een held Gods! 

Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Voorwaar, doe de wapenrusting Gods aan! 

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, al komt een leger gevallen engelen u na! 

2 Timotheüs 2, vers 2  En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.

Voorwaar, in Hem zijt u meer dan overwinnaar!
Komen ze eraan, wie gaat er dan ten onder, denkt u?
U bent het eigendom van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Zeg dit: “Ik ben bedekt en beschermd onder Zijn kostbaar Bloed. En met Gods Heilig vuur in mij, blaas ik op jullie, dat jullie nu zal vernietigen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam! Ffffffffffffffff, Amen!”

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com