DutchHolidaysVideo 2022

Verontreinigt u niet door het kwade te doen

En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gij zelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban. Deuteronomium 7, vers 26

Gepubliceerd op 1 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Exodus 15, vers 3 De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam.
En vers 6 en 7 Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit vernietigde Gij wie tegen U opstonden…tot zover.
En vers 12 Gij strekte uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen.
En vers 16 Ontzetting en schrik overviel hen, door uw “krachtige” geweldige arm verstarden zij als een steen…tot zover.
En vers 18 De Here regeert voor altoos en eeuwig.

En Leviticus 11, vers 44 Want Ik ben de “Almachtige” Here, uw “Levende” God; “bekeert u en” heiligt u en weest heilig, want Ik, “JHWH” ben “kadosh,” heilig; verontreinigt uzelf niet…stop, tot zover. “Verontreinigt u niet door het kwade te doen, want zo zult gij Mijn tempel ontheiligen, Ik ben de Heer.”
En Leviticus 19, vers 2 lees vanaf: Heilig zult gij zijn “en Mijn tempel niet ontheiligen”, want Ik, de Here, uw God, ben heilig.

En Deuteronomium 4, vers 24 Want de Here, uw God, is een verterend vuur, een naijverig God.
En Deuteronomium 6, vers 5 en 6 5 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn.
En vers 13 De Here, uw “kadosh, heilige” God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen “en niet satan”…tot zover.
En Deuteronomium 7, vers 26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.
En Deuteronomium 8, vers 19 Maar het zal geschieden, indien gij de Here, uw God, te enen male vergeet en andere goden achterna loopt, hen dient en u voor hen nederbuigt – ik betuig heden tegen u, dat gij voorzeker zult omkomen.
En Deuteronomium 11, vers 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt…stop tot zover.
En vers 26 en 27 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg.

Voorwaar, zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.
Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. Laat u overtuigen door de Kadosh, Heilige Geest Gods!

Psalm 78, vers 36 en 37 Maar zij bedrogen Hem met hun mond en belogen Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond.

Laat uw hart, ziel, en verstand kadosh, heilig zijn!

Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

En tot slot,

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Helaas door ongehoorzaamheid aan God, zullen er ook velen zijn die niet door de hemelse poorten zullen ingaan in de kadosh, heilige stad.
Hun kleding en gewaden waren te bevlekt.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com