DutchVideo 2019

Vernietig al uw afgoden, zoals Mariabeelden onder andere!

Boodschap Gods naar aanleiding van een droom, die Profeet Benjamin Cousijnsen vannacht ontving. Aanbid alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die genoeg bewezen heeft en gezegd heeft, ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 10 januari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de enige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Choron, een bode engel Gods.

Laat de Geest Gods scheiding maken tussen licht en duisternis!
Voorwaar,

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En Spreuken 19, vers 20  Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
U hoort geen zogenaamde heiligen te aanbidden, zoals Mariabeelden onder andere. Vernietig al uw afgoden!

Johannes 10, vers 25 tot en met 27  Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

En Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Voorwaar, ken de waarheid!

Jesaja 53, vers 4 tot en met 6  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

Voorwaar, 

Jesaja 53, vers 1  Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard?

Voorwaar, Profeet Benjamin zag twee mensen zitten aan een tafel in zijn droom vannacht…
En ze waren aan het praten. De ene vrouw zei: “Ik ga elke zondag trouw naar de kerk, maar zorg ook voor de zieken”.
Hij, Benjamin, liep er naartoe, en zei: “Bent u Christen?”
“Ja”, zei ze.
Benjamin zei: “Ik ook”, en vertelde dat hij vele jaren in coma was geweest en dat hij van de Heer houdt, en dankbaar is voor Zijn volmaakte werk aan het kruis van Golgotha.
Opeens sloeg ze op haar hoofd en schouders onder andere. Benjamin dacht, ‘Wat is dat?’ en dacht heel even, dat ze de gebaren wou doen en dat ze wou gaan zingen ‘Hoofd, schouder, knie en teen’. Maar ze was Katholiek dus.
Benjamin zei: “Aanbid alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die genoeg bewezen heeft en gezegd heeft, ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’. Bezoek de website eens, Evangelicalendtimemachine.com”. Tot zover.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En 1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com