DutchVideo 2018

Vermanende bemoediging in opdracht van God

Mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods, die de Evangelical EndTime Machine onder mijn hoede heb, en zo nodig bij kwaadsprekerij en noodgevallen ingrijp. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 juli 2018 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, mijn naam is Ramachan, een bode engel van hoge rang, en vraag u Gods woorden te onderzoeken en te overdenken.
Laten de woorden van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die ik u overbreng, diep in elke ziel doordringen! Amen.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, 

Markus 7, vers 15 en 16  Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.
Vers 18 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein.

Voorwaar, kunt u het nog volgen?

Want vers 21 zegt: Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen… tot zover.

Daar vallen ook roddel, boosheid en list, onder andere, onder.

Markus 9, vers 45 tot en met 48  En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

Voorwaar, het gaat niet alleen om de hand of de voet, maar het gaat er ook om, wat er vanuit het hart naar buiten komt!

Markus 7, vers 23  Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Voorwaar, en als men niet uitkijkt, veroorzaakt men een bosbrand met de mond!
En de veroorzaker komt in het vuur terecht.

Markus 9, vers 44  waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u zichzelf doorgrondt en geen kwaad spreekt van uw naaste, maar dat u bidt voor uw naaste. En een bemoediging bouwt op! Wie kan de liefde Gods en Zijn vergeving doorgronden? De liefde en vergeving van God gaat zeer diep, dieper dan die van een mens. Ja, zo is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en daar kunnen velen nog van leren!

2 Korinthiërs 11, vers 15  Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, wees geen schijn-apostel.

2 Korinthiërs 11, vers 13  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
Vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Voorwaar, 

Galaten 5, vers 22   Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Laat deze vruchten zichtbaar zijn.

1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 7  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Heb God lief boven alles, en uw naaste als uzelf.
Ware liefde vergeeft, wat er ooit is geweest!

Romeinen 6, vers 13 tot en met 14  En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Voorwaar, wie kwaadspreekt over zijn naaste, zou weleens gestraft kunnen worden via deze vermaning.
Zegen Profeet Benjamin en Theresa Cousijnsen! Het is goed om uw broeders en zusters te bemoedigen en in liefde te blijven.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods, die de Evangelical EndTime Machine onder mijn hoede heb, en zo nodig bij kwaadsprekerij en noodgevallen ingrijp.
Vrees God, want Hij is Heilig en puur!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com