DutchVideo 2021

Verlustig u in de liefde en vergeld geen kwaad voor goed!

08-02-2021 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Gepubliceerd op 9 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.
En Spreuken 4, vers 11 Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.

Voorwaar, vertrouw op de Here en doe het goede.

Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
En Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar, de vrucht van de Heilige Geest is liefde, een ware liefde dat komt uit God.
Voorwaar, wees niet afgunstig en verbitterd.

Spreuken 10, vers 11 en 12 De mond des rechtvaardigen is een bron van leven, maar de mond der goddelozen verbergt geweld. Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.
En vers 29 De weg des HEREN is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.

Voorwaar, verlustig u in de liefde en vergeld geen kwaad voor goed, maar wees een voorbeeld want het goede komt van God; God is liefde.

Jesaja 43, vers 18 en 19 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

Voorwaar,

Jesaja 53, vers 5 en 6 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

En Spreuken 23, vers 17 en 18 Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de HERE te vrezen; waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
En vers 21 Want een drinker en een doorbrenger verarmen, en slaperigheid doet lompen dragen.
En vers 15 en 16 Mijn zoon “of dochter”, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen; dan zal mijn binnenste jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken.

En Psalm 36, vers 6 en 7 HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken; uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE.
En vers 10 en 11 Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht. Bestendig uw goedertierenheid voor wie U kennen, en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart.
En Micha 7, vers 18 en 19 Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.
En Nahum 1, vers 7 De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

En 1 Johannes 3, vers 11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.
En 1 Johannes 4, vers 8 tot en met 11 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
En vers 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
En vers 19 tot en met 21 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
En 1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
En 3de brief van Johannes, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.
En vers 15 Vrede zij u! De vrienden groeten u. Groet de vrienden bij name.
En Judas vers 2 Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wie een oor heeft, die hore wat de Geest Gods gesproken heeft.

1 Johannes 2, vers 5 Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.
En vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn “of haar” broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn “of haar” broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn “of haar” broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.

Voorwaar, onderzoekt u grondig want God is liefde.
Heb vrede en liefde voor iedereen. Onderzoekt uw eigen hart.

Johannes 15, vers 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.

Wie niet liefheeft kent niet de Heilige Geest Gods.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com