DutchVideo 2019

Vergeef en je zult vergeven worden

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie Hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Onderzoek uzelf dagelijks! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 20 september 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach. Voorwaar, mijn naam is Rimoach, en ben een bode engel Gods.

Mattheüs 5, vers 23 en 24  Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder “of zuster” iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder “of zuster” en kom en offer daarna uw gave.
Mattheüs 6, vers 12  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En vers 14  Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

Markus 11, vers 24 tot en met 26  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Mattheüs 18, vers 35  Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn “of haar” broeder “of zuster” van harte vergeeft.

Leviticus 19, vers 16  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de Here.
En vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.

Jakobus 3, vers 8 tot en met 10  Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders “en zusters”, niet zo zijn.

Spreuken 25, vers 15  Door lankmoedigheid wordt de machtige vermurwd, een zachte tong verbreekt beenderen.

Sirach 5, vers 13  Spreken kan zowel tot eer als schande lijden; een mens komt door zijn “of haar” tong ten val.

En Psalm 31, vers 21  Gij verbergt hen in het verborgene van uw aanschijn voor de samenscholing der mensen; Gij bergt hen in een hut voor het getwist der tongen.

Voorwaar,

En Lukas 6, vers 27 en 28  Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.
Vers 36 en 37  Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.
En vers 45  Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Voorwaar, vervloekt is de man of vrouw, die geen acht slaat op het gebod, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob gesproken heeft.
Onderzoek uzelf elke dag!

Psalm 1, vers 1  Welzalig de man, “maar ook de vrouw”, die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com