DutchVideo 2012

Vergeef elkander!

04-10-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP, THEMA 1= VERGEEF WAT ANDEREN U IN HET VERLEDEN OOK HEBBEN AANGEDAAN! EN 2 = DE BODE ENGEL GODS KOMT TERUG OP TURKIJE & IRAN EN AL DIE ANDERE LANDEN: ZE ZIJN GEWAARSCHUWD!

Published on Oct 5, 2012 by Evangelische Eindtijdspace (wacht aub een moment totdat video start)

Please share and do not change © BC 

vergeven

Volledige weergave:

Op 4 oktober 2012, ’s avonds, bracht de bode engel des Heren mij deze boodschap. Woord voor woord schreef ik dit direct op in zijn aanwezigheid.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Resin. Ik ben een bode engel Gods en ik heb een belangrijke boodschap voor u.

Onderzoek u heel goed!

Ik ben naar Benjamin gezonden om u deze woorden namens de God van Izaäk, Jakob en Abraham over te brengen. Luister,

Mattheüs 10, vers 40 tot 42  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Leviticus 19, vers 16 tot 19  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de HERE… U daar, luister aandachtig!… Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE.

Psalm 69, vers 37  Het kroost van zijn knechten zal het beërven, en wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen.

Jakobus 3, vers 8 tot 11  Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

Zacharia 7, vers 9  Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid.

Hebreeën 3, vers 7 en 8  Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering… tot zover.

Efeziërs 4, vers 32  Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Als u uw naaste niet vergeeft, kan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u ook niet vergeven.

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.

Heb uw naaste lief als uzelf, en roddel niet!

Want roddelaars en kwaadsprekers behoren de God van Izaäk, Jakob en Abraham niet toe, en zullen Gods Koninkrijk nimmer zien. De vrucht is liefde.

1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Vergeeft wat anderen u in het verleden ook hebben aangedaan! Hoe kan Ik u anders vergeven?

Maak uw paden recht en keer terug naar uw kerk, en zie niet op mensen, maar zie op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wilt u een volmaakte kerk, begin dan eerst bij uzelf. Zegen elkander en vergeef elkander, want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt zeer spoedig!

Benjamin Cousijnsen, Turkije en Iran en al die andere landen zijn gewaarschuwd. Zoals in de dagen van Mozes, zullen de plagen zeer spoedig komen!

Exodus 10, vers 22  En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte.

Dit zal niet alleen Egypte nu betreffen; wat nu zal komen, zal u verbazen!

Keer u af van uw zonden, dan kan God uw land herstellen. Of alles wat de Geest Gods gesproken heeft via Zijn engelen, doorgegeven aan Benjamin Cousijnsen, zal voltrokken worden. Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com