DutchVideo 2018

Verdrijf in Hem, uw Helper, de taaiste zondemacht!

In Hem, uw Helper die in u woont, verdrijft u elke angst en zorg en de taaiste zondemacht. Sta in Zijn overwinning! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 1 mei 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Zijn naam is Wonderbaar door Zijn wonderbare Bloed, die u Zijn liefde en kracht en overwinning aan het kruis verklaart.
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft in uw plaats gestreden, en heeft u vrijgekocht en de duivelse machten verbroken! Ja, laat diep het geloof leven in uw hart en wandel. En besef dat u meer dan overwinnaar bent! Laat Zijn goedheid en liefde en genade uw deel zijn.

Voorwaar, laat u minder worden en Hem meer.
Want in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vluchten demonen voor u. Niemand kan Zijn kracht weerstaan! In Hem, uw Helper die in u woont, verdrijft u elke angst en zorg en de taaiste zondemacht. Sta in Zijn overwinning! Hij leidt u en vult u met Zijn kracht.

Voorwaar, Hij geeft u de zegen in de strijd, die Hij heeft beloofd.
Ga vol van de Geest en kracht, en geloof, hoop en liefde, juichend achter Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus aan! Stel uw vertrouwen op Hem. Hij, die vol liefde en ontferming u troost, en alle schuld op zich nam, vertrouwt ook op u. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Dank de Heer voor de overwinningen in Zijn Naam.
En dank de Heer, dat u zo het doel mag bereiken. Geef Hem de glorie en dank en lofprijs. Geef u over in Zijn hand, o kind van God! Verblijd u in Hem met een hart naar Zijn wil, vol aanbidding. Wees vervuld! Vertrouw op Hem, omdat Hij groot is en meer dan overwinnaar.

Psalm 5, vers 8  Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U.
En Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
En Psalm 26, vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.
En Psalm 25, vers 6 tot en met 10  Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here. Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. “Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com