DutchVideo 2022

Verbitter niet!

En van wie had God een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van hen, die gezondigd hadden vanwege ongeloof en wier lijken in de woestijn lagen? Dus, bekeer u en neem de boodschappen Gods serieus.

Gepubliceerd op 10 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En Hebreeën 1, vers 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?
En Hebreeën 2, vers 3 Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd?

Voorwaar, het is belangrijk om daarom ernst te maken met de boodschappen Gods, die woord voor woord doorgegeven worden.

Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest “Gods” zegt: Heden, “nu dus” indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering…tot zover.
En vers 12 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.
En vers 14 tot en met 16 Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden?…tot zover.

Voorwaar, verbitter niet maar bekeer u en stel u open voor verandering.

Hebreeën 3, vers 17 En van wie heeft Hij een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van hen, die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen?
En vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.

Voorwaar, mijn naam is Kireach, en ben een bode engel Gods.
Klaag niet telkens.

Hebreeën 4, vers 13 tot en met 16 En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
En Hebreeën 6, vers 15 En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen.
En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24 Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com