DutchVideo 2017

Verander uw denkbeeld gedachten!

Voorwaar, mijn naam is Cherma, een bode engel Gods. U moet uw denkbeeld gedachten veranderen, want God is liefde, maar ook rechtvaardig. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

psalm-91-verse-11-his-angels

Volledige weergave: 

Welkom! Op 10 mei 2017 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zoals Hij altijd gesproken heeft tot Zijn gezalfde Profeet Benjamin Cousijnsen.

Jeremia 23, vers 18 en 19  Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des Heren, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit.
En vers 23  Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre?

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En Jeremia 23, vers 28 en 29  De Profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des Heren. Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Voorwaar, God zendt Zijn engelen! 

Psalm 91, vers 11 en 12  Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

En Lukas 16, vers 22  Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.

En Openbaring 5, vers 11  En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.

En Hebreeën 12, vers 22  Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen.

En Psalm 34, vers 7 en 8  Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
En vers 10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.

Voorwaar, God is niet veranderd, maar de mens.
En God zendt Zijn engelen getrouw tot Zijn ware Profeet, om u te tonen hetgeen weldra geschieden zal!

Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Verbaast u niet, wanneer Profeet Benjamin Cousijnsen de boodschappen openbaart,
dat ook de kwade engelen, demonen, de gevallen engelen, die de satan zijn gaan navolgen, in opstand komen tegen God en Zijn gezalfde Profeet!

De Brief van Judas, verse 6  en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.
Vers 16 tot en met 19  Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht vleien. Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Voorwaar!
U kunt niet om de waarheid heen, die reeds voorzegd is door Gods ware eindtijdprofeet en dienstknecht, die uit de coma kwam, omdat hij de wereld moest waarschuwen! Hij werd uitgekozen en gezalfd, met het doel dat men zich bekeert en de waarheid aanneemt. De gevallen engelen zijn zeer actief, omdat Gods geliefde Gods woorden kent, en de volle waarheid overbrengt. De boodschappen zijn niet Zijn boodschappen, maar Gods boodschappen, aan hem doorgegeven en betrouwbaar. En wat heeft stro met graan gemeen? Is de waarheid niet het meest ontkracht door de boze met zijn leugens? Voorwaar, mijn naam is Cherma, een bode engel Gods.

U moet uw denkbeeld gedachten veranderen, want God is liefde, maar ook rechtvaardig!
En Zijn woord kan inslaan als een vuur, of als een hamer, die de rots verbrijzelt. En Hij haat de kwaadsprekers en roddelaars, die het lichaam van Christus telkens weer kruisigen. Zij zullen Gods Koninkrijk nimmer binnengaan! Voorwaar, allen die zich hebben laten betoveren door de technologische gevallen engelen, zullen zwaar gestraft worden, omdat men Gods woorden niet serieus nam, doorgegeven via Gods ware Profeet!

Openbaring 2, vers 16  Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.
Vers 5  Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.

Voorwaar, deel deze boodschap, maar overdenk het ook zelf, u die deze boodschap leest en hoort.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com