DutchVideo 2018

Verander niet in een monster!

Voorwaar geliefden, laat geen monster toe, de satan. Leer de dingen te bepraten en op te lossen, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap van God werd door de bode engel van God woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, op woensdag 9 mei 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Zo heeft God het echt bedoeld, naar Zijn beeld, niet anders! 

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar, een beetje jaloezie is normaal en goed, en het betekent immers ook, dat ze heel erg van elkaar houden en elkaar niet willen verliezen.
Maar teveel jaloezie wordt een monster!

Genesis 3, vers 8 en 9  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?

Voorwaar, je kunt je niet verstoppen, hoor, voor God. 

Spreuken 27, vers 4  Woede is wreed, razernij is als een stortvloed, maar wie is tegen jaloezie bestand?

Zelfs onder de kinderen Gods kom je dit weleens tegen.
En hoe ga jij daar nu mee om? Voorwaar, een negatieve reactie kan net zoveel kapotmaken als een bedreiging!

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 13, vers 10 en 11  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.

Voorwaar, onverschillig reageren en dreigen lijken misschien een oplossing.
Onverschilligheid en dreigen maken uiteindelijk alles kapot! Voorwaar, wees open in liefde, eerlijk en realistisch en positief, en zoek samen opbouwend naar oplossingen. Leer erover te praten door openheid en eerlijkheid; dat doet wonderen. Maar extreme woedeuitbarstingen en geweld, en dan maar niet meer willen geloven, en alles onder controle willen houden en niets willen vergeven, en een klein probleem vergroten tot een monster, enzovoorts, lossen niets op.

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
En vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man, “of vrouw”, ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
En vers 12  Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Galaten 5, vers 17 en 18  Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar, geliefden, laat geen monster toe, de satan!
Leer de dingen te bepraten en op te lossen, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Wraak en terugpakken, bedreigingen, komen niet van de Heer. Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u doorstromen.

Efeziërs 1, vers 7 en 8  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand.

Voorwaar, zo mag u ook de ander vergeven van overtredingen, naar Zijn genade in alle wijsheid en verstand. 

Efeziërs 2, vers 19  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ware liefde overwint samen stormen, en brengt ze, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ Naam tot rust.
Amen! Laat deze boodschap u bemoedigen en sterken.
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com