DutchVideo 2022

Velen zullen niet door de hemelse poorten gaan

In deze boodschap Gods spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u en waarschuwt u voor het kwaad. De Here zei: Voorwaar, wandel in het goede, want in het kwaad wordt de hel bereid voor wie daarin wandelen!

Gepubliceerd op 29 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u:
Hoor aandachtig Mijn kind! Gij moet Mijn woorden en bevelen overdenken en op Mijn smalle weg letten. Voorwaar, laat Mijn wegen voor u, Mijn liefhebbende kind, vast zijn om Mijn inzettingen te onderhouden, zodat u zich niet zal schamen aan het einde van uw dagen. Voorwaar, klem u vast aan Mijn levende getuigenissen. Neig uw ganse hart en verstand tot het einde toe op Mij, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, wees kadosh, heilig voor Mijn ogen en verlustig u in Mijn kadosh, heilige geboden. Weet dit, dat Ik u liefheb.

Psalm 119, vers 53, 55, 57, 59 en 61 Verontwaardiging greep mij aan vanwege de goddelozen, die uw wet verlaten. Des nachts gedenk ik uw naam, o Here, en onderhoud ik uw wet. De Here is mijn deel, ik heb beloofd uw woorden te onderhouden. Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet.
En vers 78 en 157 Laten de overmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij onverdiend verdrukten; ik overdenk uw bevelen. Talrijk zijn mijn vervolgers en mijn tegenstanders, doch van uw getuigenissen wijk ik niet af.
En Psalm 120, vers 1 In mijn angst heb ik tot de Here geroepen en Hij heeft mij geantwoord.

En Psalm 121, vers 7 en 8 De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
En Psalm 124, vers 6 en 7 Geprezen zij de Here, die ons niet overgaf ten buit aan hun tanden! Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen!
En Psalm 125, vers 4 Doe goed, Here, aan de goeden, en aan de oprechten van hart.
En Psalm 128, vers 1 Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
En Psalm 139, vers 4 en 24 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen. Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
En Psalm 141, vers 3 Here, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen.

En Spreuken 1, vers 7 De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
En vers 10 en 15 Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet. Mijn zoon, ga niet met hen op weg; weerhoud uw voet van hun pad.
En Psalm 140, vers 4 Zij hebben hun tong gescherpt als een slang, addervergif is onder hun lippen.
En Romeinen 12, vers 17 en 21 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 14, vers 13 Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Een roddelaar en kwaadspreker zal nimmer toegang krijgen tot de Hemel.

Galaten 6, vers 4 en 5 Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
En Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen.
En Efeziërs 6, vers 10 en 11 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Tot slot,

Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 24 Want wie Christus Jezus “echt” toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en “wereldse” begeerten “uit satan voorgoed” gekruisigd, “evenzo het roddelen, de kwaadsprekerijen en de haat. Deze zijn geen vruchten uit God!”

Voorwaar, bekeer u!

Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En Efeziërs 1, vers 7 en 8 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren!

Efeziërs 2, vers 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Voorwaar, wandel in het goede want in het kwaad wordt de hel bereid voor wie daarin wandelen.
Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com