DutchVideo 2013

Velen zijn ontslagen, vervolgd, bespot en gedood!

MEN LAAT U ZIEN, WAT U MAG ZIEN VIA DE MEDIA, MAAR WAT DE CHRISTENEN WORDT AANGEDAAN, KNIPT MEN ER VAAK UIT! LUISTER OOK NAAR DE WAARSCHUWINGEN M.B.T. NEW AGE & SPIRITUALITEIT. AANBID ALLEEN JEZUS CHRISTUS!

Gepubliceerd op 12 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Christenvervolging wereldwijd

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Vrede zij u. Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Vele bloedbaden en massamoorden worden gepleegd, en wereldwijd worden gruwelijke misdaden uitgevoerd.

Wat is gevaarlijker dan chemische wapens?

De waarheid! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rachtias. Men laat u zien, via de media, wat gij mag zien. Maar wat de Christenen wordt aangedaan, knipt men er vaak uit.

Zo staat geschreven in Johannes 15, vers 22 tot en met 25  Indien Ik, “Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus”, niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

Lees voor: Mattheüs 10, vers 19 tot en met 22  Als u een Bijbel heeft, dan kunt u met mij meelezen: Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, wereldwijd is reeds Christenvervolging.

Velen lijden om Zijns naams wil en zijn ontslagen van hun baan en vervolgd en bespot en gedood!

Lees voor: Mattheüs 24, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.

En vers 13  Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

1 Johannes 3, vers 11 tot en met 15  Hier staat geschreven: Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben; niet gelijk Kaïn: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Ik wil nog tegen u zeggen, er zijn mensen die denken dat Benjamin Cousijnsen, of ik, minimaal een hooggeleerde moet zijn.

Dat zijn de mensen die niet beseffen, dat alles wat wij doorgeven waarlijk 100% van de God van Abraham, Izaäk en Jakob afkomt, de enige waarachtige God. En dat het daadwerkelijk door de bode engelen Gods, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, wordt overgebracht. Het is mooi om te beseffen, dat het waar is. Het is niet mijn bedoeling om u te overtuigen. Maar wat ik ermee wil zeggen is, het is misschien nu de tijd, dat u de Heer zelf in uw gebeden gaat vragen – indien u nog niet overtuigd bent dat het waar is, of u weet niet of God waarlijk bestaat – in alle eenvoud: “Heer, als dit waar is, wat deze mensen doorgeven namens u, dan is het erg gesteld met de wereld.”

Het is ook erg gesteld, maar God heeft een goed plan met de wereld.

En dit plan heeft Hij ten eerste uitgevoerd, door Jezus Christus te sturen als Zijn geliefde Zoon.

Iedere mens maakt fouten. De wereld en de mensheid zijn door de zondeval in zonden vervallen, maar de Heer Jezus Christus heeft het goed gemaakt voor u. Het is een gave van God. Een gave is een cadeau en dit cadeau is het eeuwige leven, dat Jezus Christus ook u vandaag wil geven! We kunnen het niet verdienen, want er zijn heel veel goede mensen op de wereld, die humanistisch zijn of goedbedoeld zich inzetten, omdat ze een geweten hebben. En het wil niet zeggen, omdat u goed doet en het goede voorheeft met andere mensen, dat u daarom gered wordt!

In het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ dat Benjamin verzameld heeft, in opdracht van de Heer, dat nu uit gaat komen, leest u heel veel boodschappen.

Sommige zijn waarschuwend namens de Heer, voor wat er gaat komen door ongehoorzaamheid, waarin de Heer zich richt tot vele landen. Andere boodschappen zijn bemoedigend vanuit de Bijbelteksten, andere zijn profetisch: vanuit de oude Geschriften voegt de Heer hetgeen er gaat gebeuren samen, omdat het nu allemaal in volle gang is.

U wordt alleen dus gered door de genade via het cadeau van Jezus Christus.

En dat is dat Hij zichzelf aan het kruis van Golgotha gaf, om voor uw zonden te sterven. Alleen als u Jezus Christus in uw leven vraagt, en Hem bedankt en oprecht berouw hebt van uw zonden, alleen dan kan Hij u vergeven! Dat is de enige weg. Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Hij is de enige Weg, de Waarheid en het Leven!

Via New Age informatie – de boze is een na-aper! – worden nu heel veel mooie filosofieën en wijsheden, maar ook verdraaide wijsheden gebracht.

In Gods ogen is dit ook een leugen, want de halve waarheid is ook een leugen. U zult merken, dat het prachtige dingen en inspiraties zijn, die er worden geschreven door heel veel mensen, maar het is niet de volle waarheid!

Voor u is het een bescherming, als u er eens op let:

Als de naam van Jezus Christus niet genoemd en erkend wordt, hoe mooi het ook lijkt in de spirituele wereld en de New Age informatie, als Jezus Christus niet wordt beleden als de Zoon van God en Heer en Leidsman, dan is het een valse religie of zijn het valse filosofieën en verdraaide waarheden. En de boze vindt het prachtig, dat mensen daar in trappen, want hij verblindt de mensen!

Als u beseft dat dit waar is – alleen de Heer kan u overtuigen van de waarheid – dan vrees niet, want de Heer is gekomen om juist de gebondenen, zij die vastzitten aan de machten en krachten van de duisternis, vrij te zetten.

Er is maar één Kracht op heel de wereld, die waarlijk de mens vrij kan zetten van de demonische gebondenheden, die mensen depressief maken en binden, waardoor men zelfmoordgedachten krijgt, enz. De boze wil alleen maar mensen kapotmaken. Maar Jezus Christus wil dat u gelukkig zal zijn, vrij en eeuwig leven zult hebben, en dat u zult ontsnappen aan deze aardse hel, die komen gaat.

Ik zeg, Onderzoek alles en behoud het goede. En Gods waarheid is het goede.

God zegene u! Ruacha, Yeshu, Shalom

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com