DutchVideo 2019

Velen zijn boos op God ondanks de vele waarschuwingen Gods

Profetische en waarschuwende boodschap van de Troon van God: Velen zijn boos op God, vanwege dat wat hen is overkomen, terwijl men niet de knieën wil buigen en hun zonden wil belijden. God haat uw afgoderijen, wat scheiding maakt! Let op de wolken in de lucht, want God heeft de dagen ingekort! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 mei 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God.

Voorwaar, Zuidoost Bangladesh en Mexico en China en Noord- en Zuid-Korea en Japan en Indonesië en Filipijnen en Haïti en Spanje en Italië en India, en overige landen!
Vele waarschuwingen zijn niet serieus genomen, waardoor enorme, hevige tornado’s en wervelwinden en aardbevingen en een tyfoon en enorme regenval en overstromingen, onder andere, velen om het leven hebben gebracht! Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Kadosh, Heilig en zeer machtig is Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, velen zijn boos op God, vanwege dat wat hen is overkomen, terwijl men niet de knieën wil buigen en hun zonden wil belijden.

Ezechiël 7, vers 4  Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben.

Jesaja 1, vers 5  Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid.
En vers 15 en 16  Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.

Voorwaar, hoor aandachtig en doe uw afgoden weg!
God haat uw afgoderijen, wat scheiding maakt!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ezechiël 7, vers 5  Zo zegt de Here Here: Onheil op onheil! Zie, het komt!
En vers 11  Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal.

Voorwaar, denk maar terug aan deze boodschap, want wie niet wil horen, gaat verloren.
Ook Iran en Egypte en de Verenigde Staten van Amerika en Londen zullen ook door Gods donder en hand geslagen worden! Voorwaar, als de onverstandige mensen zich afkeren van de enige ware God van al wat leeft, en zich richten tot de valse goden, zegt God, dat dit geestelijk overspel is.

Voorwaar, let op de wolken in de lucht, want God heeft de dagen ingekort! 

Ezechiël 23, vers 35  Daarom, zo zegt de Here Here, omdat gij Mij vergeten en Mij achter uw rug geworpen hebt, draag dan ook uw ontucht en uw hoererij!

Zie dit als geestelijk ontrouw aan de enige ware God.
Sla uw beelden kapot!

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

En Deuteronomium 7, vers 21  Sidder niet voor hen, want de Here, uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God.

Vrees voor wat u kan overkomen; bekeer u!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com