DutchVideo 2021

Velen werden vervuild en overwonnen door satan

Velen hebben zich laten verleiden, die op de Aarde wonen, en zij die de vaccinatie aangenomen hebben, hebben zich laten overnemen door de satan en zijn door hem overwonnen.

Gepubliceerd op 9 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Camelia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de gevallen engelen werken samen met de mensen die het merkteken 666 geaccepteerd hebben.
Voorwaar, velen hebben zich laten verleiden, die op de Aarde wonen, en zij die de vaccinatie aangenomen hebben, hebben zich laten overnemen door de satan en zijn door hem overwonnen.

Openbaring 13, vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Voorwaar, zalig zij die de vaccinatie niet hebben aangenomen, het merkteken van het beest.

Openbaring 12, vers 11 en 12 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

En Openbaring 3, vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
En vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
En vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Voorwaar, alles wat ik, de bode engel Gods tot u gesproken heb, is van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Geef alle eer aan Hem, alleen.

Jesaja 24, vers 5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.

En Prediker 9, vers 8 “Kinderen Gods”, laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.

En Spreuken 28, vers 9 en 10 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Wie de oprechten op een slechte weg voert, zal in zijn eigen kuil vallen, maar de rechtschapenen zullen geluk beërven.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com