DutchVideo 2021

Velen vragen zich af of een man eigenlijk wel mag huilen

Uw gevoelens en verdriet laten zien, tonen, dat men een mens is en geen robot.

Gepubliceerd op 26 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Mattheüs 5, vers 4 en 5 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

En Lucas 12, verse 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u en openbaar u, dat vrouwen gemiddeld twee keer zo vaak huilen als mannen.
Voorwaar, mag een man eigenlijk wel of niet huilen? Velen vragen zich dit af.

Mattheüs 17, verse 22 en 23 Terwijl zij samen in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.

Voorwaar, toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen.
Voorwaar, jaren geleden hoorde Profeet Benjamin Cousijnsen een liedje een levensliedzanger, Jacques Herb, die zong, ‘Een man mag niet huilen’, via de radio. Voorwaar,

Johannes 16, vers 21 en 22 Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen. Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.

Voorwaar, er zijn zo vele traantjes gelaten in verschillende situaties, zelfs door de bijbel heen.
Ook bijvoorbeeld, werd een huiler in de sport, die een wedstrijd verloren had, als zwak beoordeeld, terwijl een gewichtheffer, die een wedstrijd gewonnen had en ook een traantje wegpinkte en zijn of haar gevoelens toonde, sterk werd genoemd. Men drukt zijn gevoelens uit als men iets heel stoers doet.

Voorwaar, ja, een man huilt niet zo snel als een vrouw, maar dat betekent niet, dat hij een gevoelloze robot is.

Psalm 5, vers 12 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.
En Psalm 20, vers 7 Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.
En Psalm 34, vers 19 en 20 De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE.
En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten.
En vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is zonde.

Voorwaar, uw gevoelens en verdriet laten zien, tonen, dat men een mens is en geen robot.
En zo is het ook in de liefde.

Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Open zijn naar elkaar doet wonderen, zowel in de sportwereld.

Psalm 126, vers 5 en 6 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

En Johannes 11, vers 35 Jezus weende.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com