DutchVideo 2019

Velen hebben zich opengesteld voor Satan!

Satan kent geen liefde, en de demonen hebben reeds velen op de wereld anders doen denken, terwijl God geen fouten gemaakt heeft toen Hij de man en de vrouw schiep naar Zijn beeld. Er wordt gevochten om het behoud van zielen door God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 december 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, de totale overname is meer en meer realiteit geworden, en de werken van satan zijn erg zichtbaar in de wereld.
Velen hebben niet eens door, dat het slagveld reeds in volle gang is! Velen zijn ongevoelig geworden en hebben zich opengesteld voor satan, die geen liefde kent, met zijn afgunst en trots en opgeblazen hoogmoed en verbittering, vol van haat, twist, roddel, ongerechtigheid en het tegennatuurlijke, zoals God de mens niet bedoeld heeft, zoals Eva en Eva, of Adam en Adam, onder andere. Nee, zo heeft God het niet bedoeld! En de demonen hebben reeds velen op de wereld anders doen denken, terwijl God geen fouten gemaakt heeft.

Genesis 1, vers 27 en 28  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Voorwaar, zo staat geschreven: ‘Man en vrouw schiep Hij naar Zijn beeld’, en niet anders!
Voorwaar, velen vinden de Christenen extremisten en haters. En zij worden als slecht gezien, enzovoorts, vanwege het feit dat satan lijnrecht tegen Gods geboden ingaat, en de mensen graag manipuleert met zijn leugens! Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En 2 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 8  Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Voorwaar, zondaar, bekeer u en wees niet egoïstisch, maar onderwerp u aan God en Zijn geboden.
En bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden!

Jeremia 13, vers 15  Hoort en leent het oor, verheft u niet, want de Here spreekt. “Amen! 

Er wordt gevochten om het behoud van zielen door God!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com