DutchVideo 2018

Velen hebben nu stemmen in het hoofd vanwege demonische overname

Dit is een waarschuwende boodschap van God. Vele mensen zijn vooral nu in deze tijd overgenomen, waardoor ze fysiek en mentaal lijden, door stemmen in het hoofd, of door het verrichten van dwanghandelingen o.a., zoals zelfverminking, tot de dood erop volgt. Hoor het waarom van dit alles in deze openbaring van God, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen, door middel van een bode engel van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 20 juni 2018 werd de volgende boodschap van God woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, u was al gewaarschuwd.
Vele gevallen engelen hebben reeds vele mensen overgenomen, vanwege dat ze niet openstonden voor Gods reddingsplan, en zich niet overgaven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Maar ze hebben de werken van de duisternis en alle onreinheden en een losbandig leven en hun afgoden meer liefgehad dan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die ze aan de kant hebben gezet!

Mattheüs 12, vers 15  Maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen.
Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Verbaast u er niet over, dat ook u stemmen hoort zoals velen, omdat u zich niet wilde overgeven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in uw leven, is het namelijk erg gemakkelijk voor de duisternis, om u te vernietigen!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
Vers 26 tot en met 29  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

Vanwege de demonische stemmen in het hoofd, plegen velen zelfmoord in deze tijd,
of brengen zichzelf verwondingen toe, zodanig dat men eraan doodgaat en voor eeuwig verloren gaat. En dit, terwijl hij of zij dit had kunnen vermijden, indien hij of zij de duisternis en alle onreinheid, het losbandige leven, niet had toegelaten, en de overige werken van de satan. Er is slechts één macht, die boven alle demonische krachten staat, en dat is de Almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob! En alleen door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in uw leven en hart te accepteren, en in uw gedachten, is er bevrijding: de uitweg! Het is opmerkelijk dat velen, zonder een relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overgenomen zijn in deze tijd, en velen stemmen horen, of bezweken zijn door totale slaapstoornissen of een simpele verkoudheid, of ze hebben buikpijnen of pijnen aan het bekken, of last van vetzucht, en allerlei soorten en vormen van ernstig lijden, enzovoorts. Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaat men eraan!

Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”.

Voorwaar, de zonde is zwart en niet wit.
Bekeer u en bescherm u, met Yeshua HaMashiach JHWH, Jezus Christus!

1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com