DutchVideo 2021

Velen geven zich onverstandig over aan het kwaad

Voorwaar, velen zijn niet onwetend vooral vele christenen en toch geven zij zich onverstandig over aan het kwaad en bedroeven de Heilige Geest Gods en zijn besmet met de vaccinatie. Hier staat geschreven: Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

Gepubliceerd op 21 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar,

1 Timotheüs 1, vers 5 tot en met 7 En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken.
En vers 12 tot 19 Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven. De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt 19met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Paulus werd dus Gods ontferming bewezen ondanks zijn onwetendheid. Voorwaar, dit is alle aanneming waardig. Zou Paulus niet onwetend zijn en bewust zondigen? Zou God hem dan hebben aangesteld, denkt u?

Voorwaar,

Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.
En Hebreeën 10, vers 22 Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.
En vers 26 en 27 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren.
En 1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
En Efeziërs 4, vers 21 en 22 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten.
En vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet. Tot zover.

Voorwaar, velen zijn niet onwetend vooral vele christenen en toch geven zij zich onverstandig over aan het kwaad en bedroeven de Heilige Geest Gods en zijn besmet met de vaccinatie.
Voorwaar, zelfs beweren zij met dit merkteken 666 christen te zijn en behouden te zijn.

Genesis 3, vers 4 en 5 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
En vers 12 en 13 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.

Voorwaar, men heeft geen afbrekende stof nodig maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Hij red u! De vaccinatie breekt alléén maar uw relatie en de Heilige tempel af en uw DNA, en u gaat voor eeuwig verloren!

Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Wie niet wou horen wat de Geest Gods zei, gaat verloren 100%!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com