DutchVideo 2015

Vele RFID-chip vaccinatiespuit pakketten staan klaar voor wereldwijde verzending!

WAARSCHUWENDE, PROFETISCHE, OPENBARENDE BOODSCHAP GODS, OVERGELEVERD AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: WEES GEWAARSCHUWD, DE ANTICHRIST KOMT NU IN ACTIE! VELE RFID-CHIP VACCINATIESPUIT PAKKETTEN STAAN KLAAR VOOR WERELDWIJDE VERZENDING. DOOR O.A. EBOLA, EN DREIGINGEN IN DE WERELD, ZAL MEN GEDWONGEN WORDEN OM INGEËNT TE WORDEN! NEEMT U HET VACCIN, DAN ONTVANGT U HET MERKTEKEN VAN HET BEEST, DAT ZICH IN DE CHIP VAN HET VACCIN TEGEN EBOLA BEVINDT. GOD ZEGT U VANDAAG NOGMAALS HELDER EN DUIDELIJK: EN DAN BEHOORT U HET BEEST, DE ANTICHRIST, TOE; HIJ WIL DAT U VOOR EEUWIG VERLOREN GAAT!

Gepubliceerd op 13 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Ebola vaccination syringe packages ready worldwide 666

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze profetische, openbarende boodschap Gods is op 13 januari 2015 woord voor woord door een engel des Heren, een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgeleverd aan Gods dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van God. Voorwaar, mijn naam is Sichmimpel en ben de bode engel Gods.

Voorwaar, stille wateren hebben diepe gronden.
Zei de antichrist niet: “God bless America”?
Voorwaar, vanaf 2012 tot en met heden werd u reeds veel geopenbaard door Gods ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, onder andere dat Obama tegen alle wetten Gods ingaat en dat de antichrist in actie komt! Voorwaar, vergeet niet dat de antichrist zeer listig is. Hij was het, die zijn mond opendeed. Obama heeft al velen voorzien met het Obamacare implantaat: de RFID-microchip, vooral in ziekenhuizen. In het ziekenhuis in Liberia werden velen in het ziekenhuis hiervan voorzien, zowel de artsen, om hen te beschermen tegen Ebola. In het verborgene worden baby’s nu meteen al voorzien met een Ebola vaccin met micro RFID-chip. Voorwaar, de antichrist speelt een spel!

Vele spuit pakketten staan al klaar, om het wereldwijd naar de artsen en medische instellingen en drogisterijen te verzenden.
Vele CDC ambtenaren en regeringsleiders werken samen! Men zegt, dat de vaccinatie ziekten en misdaad tegengaat. Maar de waarheid staat in:

Openbaring 13, vers 6 en 7  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
En vers 16 en 17  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Voorwaar, vanwege Ebola, de dreigingen en de grote aanslagen in de wereld, zal men gedwongen worden, om hiermee ingeënt te zijn!
Met het weigeren, kan de antichrist zien, wie bij de extremisten, de Christenen, de haters, horen. Voorwaar, de antichrist heeft een groot vaccinatieplan klaar voor de hele wereld! Voorwaar, gij zijt gewaarschuwd! Door het deelnemen aan deze vaccinatie bent u gemerkt en het eigendom van het beest, satan, die niet wil, dat u voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kiest. Hij wil dat u voor eeuwig verloren gaat; daarom komt de antichrist nu in actie! Voorwaar,

Johannes 12, vers 47 en 48  En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, kies heden vóór of tegen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
En vers 18 en 19  Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
En vers 22 en 23  En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com