DutchVideo 2023

Vele landen zullen wederom zwaar gestraft gaan worden!

De ondergang komt eraan! Bekeer u tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en onderhoud uw wandel alleen met Hem!

Gepubliceerd op 24 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: spits uw oren en hoor aandachtig!
Overdenk de reden waarom de Almachtige, krachtige en heilige God van Abraham, Izaäk en Jakob tot uw land spreekt!

Zo spreekt de Koning der koningen, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende God:
Voorwaar, het komt Indonesië, Japan, Korea, China, Filipijnen, Griekenland, Mexico, Turkije, Africa, Congo, Iran, Spanje, en Amerika! Uw land is vervloekt door uw ongehoorzaamheid en het achterna lopen van boze geesten! Gij hebt vele demonen; de overheden en de machten van de hel vrij toegang gegeven, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verworpen!

Openbaring 16, vers 14 Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Ook heeft men vol trots en hoogmoed, een toegang gemaakt in het wormgat in het heelal, om zo meer te ontdekken, maar juist door uw daden hebt u de toegang tot de aarde alleen maar makkelijker gemaakt voor de gevallen engelen en demonen om tot u te komen!

Efeziërs 6, vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De ondergang komt eraan!
Bekeer u tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en onderhoud uw wandel alleen met Hem! Voorwaar, kom in actie en vernietig al uw afgoderijen zoals uw draken en mariabeelden, en overige afgoden waar u tot bid!

Johannes 14, vers 5 en 6 Thomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, het komt, en evenzo zullen de genoemde landen zwaar geslagen worden door de hand Gods!
Verder zal men Amerika gaan straffen voor het helpen van Oekraïne.
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, als u het eigendom bent van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dan bent u beschermd onder Zijn schild en kostbare, beschermende Bloed dat u, voordat het ergste komt thuishaalt!

Openbaring 16, vers 15, 18, 20 en 21 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.
En Openbaring 14, vers 14 en 16 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

En het volgende zal gebeuren net na de oogst;

Openbaring 16, vers 9 en 11 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Voorwaar, het is zeer belangrijk om Rapture ready te zijn en dat niets u weerhoudt op de aarde!

Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Kolossenzen 2, vers 4 en 6 Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Voorwaar, zijt gij al een trouwe sponsor van de Evangelicalendtimemachine.com?

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Voorwaar, Barack Obama verheugt zich over de gevallen engelen en demonen, en hij verwelkomt ze samen met de satanisten.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com