DutchVideo 2022

Veel kerken streven naar een wereldreligie

Waarschuwende boodschap Gods: vele kerken zijn niet meer de kerk die ze horen te zijn in Christus.

Gepubliceerd op 18 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wereldwijd past men de kerken en de muziekstijl en de kleding aan zodat iedereen zich welkom voelt.
Voorwaar, vele kerken zijn er al en men heeft zelfs aangepaste bijbels laten drukken waarbij ongeacht welke religie dan ook, iedereen zich erin kan vinden en zich veel meer betrokken voelt onder elkaar, vanwege de moderne tijd.

Voorwaar, mijn naam is Reminach, en ben een bode engel Gods.
Men streeft er naar om een wereldreligie, een kerk van satan, waar alle richtingen en tegennatuurlijke en tradities wat God afkeurt, worden goedgekeurd, zowel de onreine gevoelens. Voorwaar, men ziet het nu al bij veel kerken dat men zich laat gebruiken door satan. Zelfs Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ziet men meer en meer als een genderneutraal persoon. Men heeft bijna geen respect meer voor Hem.

Openbaring 22, vers 11 tot en met 16 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
En vers 19 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Voorwaar, vele kerken zijn niet meer de kerk die ze horen te zijn in Christus.
Zo spreekt de Heer tot u:

Hebreeën 3, vers 10 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend.
En Colossenzen 3, vers 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
En 1 Korintiërs 11, vers 19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, dan zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.
En Handelingen 20, vers 29 en 30 Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.
En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En vers 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
En vers 21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Voorwaar,

En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, wie tegen Gods geboden ingaat en tegen Hem vecht zal tenslotte verliezen en in de hel geworpen worden.

Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.
En vers 10 en 11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com