DutchVideo 2019

Veel kerken en Christenen kunnen de gezonde leer niet meer verdragen

De gezonde leer van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wordt niet meer verdragen, omdat velen alleen willen horen wat zij willen horen. Daarom ook wordt een Profeet buiten de kerk gehouden, vanwege hun eigen begeerte en ongezonde leer en wandel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 januari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, kinderen van de Allerhoogste, wees standvastig in uw wandel.
Want velen kunnen de gezonde leer van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet meer verdragen. Maar omdat ze alleen willen horen naar hun eigen begeerten, hebben zij hun oor van de waarheid afgekeerd!

Hebreeën 1, vers 3  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.
En Hebreeën 10, vers 22 tot en met 24  Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Voorwaar, 

Efeziërs 2, vers 19 tot en met 21  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en Profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here.
En Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel apostelen als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

Voorwaar, laat u niet misleiden!
Want vele kerken kunnen de gezonde leer niet verdragen, en hebben de wetten Gods aangepast in hun hart en verstand. Zij nemen het niet aan, dat God zegt dat Hij eveneens Profeten gegeven heeft, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daarom wordt een Profeet buiten de kerk gehouden, vanwege hun eigen begeerte en ongezonde leer en wandel!

Velen zeggen:
“Profeet Benjamin laten wij buiten de deur”, omdat men niet wil horen, wat zij zouden moeten horen, namelijk, dat zij de waarheid en gezonde leer, waar de Bijbel over spreekt, niet kunnen verdragen! Zij zouden zich allemaal moeten bekeren van hun eigen begeerten en regels, die onbijbels zijn. Wie een Profeet Gods niet welkom heet, heeft veel te verbergen!

Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.

Mattheüs 22, vers 37 tot en met 39  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten.

Handelingen 20, vers 28  Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, vele kerken en Christenen zullen de Rapture voorbij zien gaan!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com