DutchVideo 2017

Vastgeklemd aan Hem bent u meer dan overwinnaar!

De goddeloze kan u niet vangen met zijn gedachten, omdat uw liefde en wandel kadosh, heilig en zuiver is! Alleen in Hem bent u waarlijk meer dan overwinnaar! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 3 november 2017 bracht een engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, warrior Gods, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Zo spreekt de Heer,

Leg Mij, “uw Rabboeni”, als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde… tot zover uit Hooglied 8, vers 6

Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Abba, Vader! 

Job 33, vers 9  Ik ben rein, zonder overtreding, ik ben zuiver en zonder ongerechtigheid.
En vers 23 en 24  Indien een engel hem terzijde staat, een voorspraak, een uit duizend, om een mens zijn onschuld te kennen te geven, dan zal Hij Zich zijner erbarmen en zeggen: Bevrijd hem, dat hij niet in de groeve dale, de losprijs heb Ik verkregen.

En Job 34, vers 10 tot en met 15  Daarom, gij verstandige lieden, luistert naar mij: God is verre van goddeloosheid, de Almachtige van onrecht. Veeleer vergeldt Hij de mens zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel; ja waarlijk, God handelt niet onrechtvaardig, de Almachtige buigt het recht niet. Wie heeft de aarde onder zijn leiding gesteld, en wie heeft de ganse wereld gegrondvest? Indien Hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven, en de mens zou wederkeren tot stof.

Voorwaar, warrior Gods, de goddeloze kan u niet vangen met zijn gedachten, omdat uw liefde en wandel kadosh, heilig en zuiver is!
Uw Rabboeni is als een zegel op uw hart.

Psalm 17, vers 2 en 3  Laat het oordeel over mij van uw aangezicht uitgaan: uw ogen schouwen wat recht is. Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet.
Vers 5  Mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet.

Psalm 18, vers 2 tot en met 4  Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte, o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht. Geloofd zij de Here, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost.

Voorwaar, warrior, niets kan u benauwen.
U hebt zich vastgeklemd aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw eeuwige Pantser en Schild!

Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
Vers 3  Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.

Voorwaar, mijn naam is Sereach, een bode engel Gods. 

Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
En vers 9 tot en met 16  Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij “en zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “en haar” bevrijden; Ik zal hem “en haar” beschutten, omdat hij “en zij” mijn naam kent. Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal hem “en haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “en haar” zijn, Ik zal hem “en haar” uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem “of haar” verzadigen, en Ik zal hem “en haar” mijn heil doen zien.

Voorwaar, dank de Here in alle omstandigheden!
Alleen in Hem, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zijt gij waarlijk meer dan overwinnaar.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God bless you

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com