DutchVideo 2019

Vandaag de dag zijn velen geestelijk in slaap gevallen

Alarmerende boodschap Gods: Hoe vaak heeft de Here, JHWH, niet tot u gesproken? Velen zijn reeds wakker geschud, maar er zijn juist nu ook velen geestelijk in slaap gevallen, terwijl ze zo vele kansen hebben gehad. Doe wat JHWH u opgedragen heeft vanuit uw hart, en kom uit uw luie stoel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 juli 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de heilige, kadosh Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, de Heilige Koning der koningen!

Voorwaar, hoe vaak heeft de Here niet tot u gesproken? 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, zo heeft JHWH velen wakker geschud.
En zo zijn juist nu ook velen geestelijk in slaap gevallen en hebben zo vele kansen gehad. Voorwaar, zo ziet JHWH alle harten aan, en zowel de bereidheid als de inzet van Zijn werkers!

Openbaring 22, vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Spreuken 13, vers 9  Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, maar de lamp der goddelozen wordt uitgeblust.
Spreuken 14, vers 27  De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.
En Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.
En vers 11  Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen!

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen gaf alles onvervalst door, en er is straks geen excuus of uitstel of genade meer!
Word wakker, tring, tring, tring! Zwijg niet! Spreek en verkondig en evangeliseer! Red zielen, en doe wat JHWH u opgedragen heeft vanuit uw hart. Wees niet lui van geest in de laatste dagen, maar vurig van geest! Wees zuiver en sterk verbonden, en niet egoïstisch door aan uzelf te denken. Kom uw luie stoel uit!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.
U hoeft niet eerst een engel te zijn, hoor, om u 100% in te zetten voor de Here! Voorwaar,

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.

Voorwaar, bent u echt, echt klaar voor vertrek?
Wees eens eerlijk, zet u in!

Lukas 13, vers 23 tot en met 27  En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid.
En vers 29 en 30  En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.
En Lukas 21, vers 34 tot en met 36  Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

En ze aten en ze dronken…
Laat de Dag des Heren u niet onverwachts overvallen, en laat het niet zo zijn dat u geestelijk in slaap was gevallen! Tring, tring, tring! Word wakker daar!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com