DutchVideo 2013

Van welke boom heeft u gegeten?

20-04-2013  U DAAR! WELKE BOOM BENT U? ONDERZOEK U! DE ENGEL DES HEREN, MICHAËL, BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS OVER AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS!

Gepubliceerd op 20 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

van welke boom eet u

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 april 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Michaël.

Hoor aandachtig! Ik vertel u over de boom des levens, de boom der kennis van goed en kwaad.

Genesis 2, vers 9  Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

Mattheüs 7, vers 17 tot en met 20  Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. 

Voorwaar, u daar! Welke boom bent u?

Lees voor: Galaten 5, vers 24 en 25 en 22, en Spreuken 11, vers 30, en Psalm 1, vers 3, en Psalm 104, vers 16, en Jesaja 56, vers 3, en Lukas 6, vers 44 en 45  Ik begin bij

Galaten 5, vers 24 en 25  Hier staat geschreven: Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

En vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Spreuken 11, vers 30  Hier staat geschreven: De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten.

Psalm 1, vers 3  Hier staat geschreven: Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.

Psalm 104, vers 16  Hier staat geschreven: De bomen des HEREN worden verzadigd, de ceders van de Libanon, die Hij heeft geplant.

Jesaja 56, vers 3  Hier staat geschreven: Laat dan de vreemdeling die zich bij de HERE aansloot, niet zeggen: De HERE zal mij zeker afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom.

Lukas 6, vers 44 en 45  Hier staat geschreven: Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, onderzoek u en werp uw slechte vruchten in het vuur.

Sluit uw ogen en breng het bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Van welke boom heeft u gegeten?

Lees voor: Exodus 9, vers 25  Hier staat geschreven: De hagel sloeg in het gehele land Egypte alles neer, wat op het veld was, van mens tot dier; ook al het veldgewas sloeg de hagel neer en alle bomen op het veld deed hij afknappen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Laat u snoeien, zodat u veel vrucht kunt dragen!

Vraag om vergeving en wandel met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Lees voor: 1 Corinthiërs 3, vers 16 en 17 en 18  Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en u zal veel vrucht dragen naar Zijn tijd!

Ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com