DutchVideo 2014

Uw strafblad is 100% blanco, zwijg niet!

BOODSCHAP GODS: OOK UW VELE ZONDEN EN UW OUDE MENS – HET VERLEDEN – IS VOOR GOD AFGELEGD, IN HET WATER BEGRAVEN!

Gepubliceerd op 15 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

baptism by immersion - new creation

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 augustus 2014 bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carintia. Ik kom uit het heilige der heiligen en verheug mij zeer om u te ontmoeten, geliefde des Heren. Ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Baruch Haba B’Shem Adonai, Jehovah-Jireh, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, buig u in nederigheid voor Hem, niet voor uw beelden, noch voor wat beneden op aarde is, noch voor een bode engel Gods, noch voor uw zogenaamde heiligen of Maria of paus, noch enige gestalte! Kadosh! Zegt: “Kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de enige God van hemel en aarde, de God van Abraham en Izaäk en Jakob, die zowel de schepping maakte als wel de mens”.

Voorwaar, wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, liefheeft en wil gehoorzamen, bekere zich en volge Hem in gehoorzaamheid en late zich dopen door onderdompeling in water, oftewel:

Wanneer gij beseft wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor u gedaan heeft aan het kruis, ongeacht uw leeftijd, en gij belijdt uw zonden, en nodigt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uit in uw hart en leven, en gij wilt een goede relatie met Hem, en gij wilt uw leven 100% overgegeven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?

Dan zult gij ervaren, dat de Heilige Geest u aanraakt! Ook uw vele zonden en uw oude mens – het verleden – is voor God afgelegd in het water, begraven. Uw strafblad is 100% blanco!

Zwijg niet, nadat gij uit het water komt, maar vertel van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en wat Hij deed aan uw ziel.

Zie, de nieuwe mens, die opstaat in Christus! Voorwaar, wanneer u voor de volle 100% voor Yeshua HaMashiach kiest en een blijvende relatie gaat onderhouden met Hem, dan mag u zich realiseren, dat Hij in Zijn verlossingswerk stierf aan het kruis en al uw fouten droeg. Hij droeg uw juk, uw last, alles! en gaf Zijn leven ook voor u.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, als een ziel zich bekeert, is er een groot feest in de hemel!

Kadosh, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com