DutchVideo 2021

Uw eigen gemaakte en dode afgoden kunnen niets voor u doen!

Voorwaar, bekeert u van uw dwaal wegen, die u leiden naar de hel. Gij zult u niet wenden tot de afgoden. Niemand heeft ooit gedaan wat Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gedaan heb voor u.

Gepubliceerd op 14 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth!

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, Adonai, El Elohim, Tz’vaoth!
Voorwaar, mijn naam is Mereacha, en ben een bode engel Gods.

Luister aandachtig!
O wee u die de God van Abraham, Izaäk, en Jakob haat of verwerpt!

Exodus 22, verse 20 Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, zo spreekt de Here des heren, de Levende en Opgestane Here, de Koning der koningen:
Ik ben, die Ik ben. Ik leef en buiten Mij is er géén god! Ik ben de Here, de enige Weg, de Waarheid en het eeuwig Leven.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wees heilig, kadosh, want Ik ben heilig. Verontreinigt u zelf niet!

Leviticus 26, vers 1 Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

Voorwaar, uw, eigen gemaakte, dode en lelijke afgoden kunnen niets voor u doen.
Niemand heeft ooit gedaan wat Ik gedaan heb voor u.

Jesaja 53, vers 3 tot en met 10 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.
En Jesaja 42, vers 8 Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.
En vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?
En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, bekeert u van uw dwaal wegen, die u leiden naar de hel.
Gij zult u niet wenden tot de afgoden.

Leviticus 20, vers 6 tot en met 8 En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de HERE, die u heilig.

Voorwaar, en wees ook géén engelen vereerder.
Die mensen zullen nimmer een engel zien of de Hemel maar de hel. Aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen! Voorwaar, zonder Hem in uw leven, zal u als een prooi voor de boze zijn. Overdenkt deze boodschap in de rust!

Wie zich niet bekeerd wordt gestraft!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com