DutchVideo 2021

Uw doem voltrekt zich!

Zo spreekt de Here Here tot u betreft de vaccinatie: Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien.

Gepubliceerd op 08 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, alles was u reeds voorzegd door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En 1 Samuël 12, vers 15 Doch, indien gij naar de HERE niet luistert en tegen het bevel des HEREN weerspannig zijt, dan zal de hand des HEREN tegen u zijn zoals ook tegen uw vaderen.

En Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus, “Yeshua HaMashiach, JHWH”, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit “alles” te betuigen. Tot zover.

Hoor aandachtig!
Zo spreekt de Here Here tot u betreft de vaccinatie:

Job 20, vers 16 Addergif zal hij inzuigen, een slangetong zal hem doden.
En Jesaja 9, vers 19 Men bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn eigen arm.

En Jesaja 42, vers 18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien.
En Jeremia 30, vers 12 Want zo zegt de HERE: Dodelijk is uw breuk, ongeneeslijk uw wond.
En Ezechiël 7, vers 10 en 11 Zie, de dag! Zie, het komt; de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal.
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.

Voorwaar, wees u bewust en neem de boodschappen Gods serieus!
De geesten der duisternis zijn onder u. Wees waakzaam, zodat u zich realiseren zal, dat de duistere krachten zich voeden met het verwoesten via de vaccinaties. Hoewel er steeds wordt gezegd, dat het nooit van de vaccines komt, loopt het dodental flink hoog op. Het idee dat als iedereen gevaccineerd is met het merkteken van satan, de verspreiding van het virus stopt, is een grote complete leugen! Ook de media brengen enkel nog fake nieuws en zetten de gevaccineerden op tegen de ongevaccineerden. Net als wat tijdens de WWII met de Joden gebeurde, werd men onderworpen aan chantage en leugens, onder andere, van satan.

Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.
En vers 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Voorwaar, als men geluisterd had vanaf het begin 2012 naar de boodschappen Gods, dan was sommigen, die nu gevaccineerd zijn, veel ellende gespaard gebleven.
Voorwaar,

1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.
En 2 Johannes 1, vers 8 tot en met 11 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.
En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

En Openbaring 3, vers 2 en 3 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, deel de boodschappen Gods waar men het nog kan delen.
Wist u dat de boze geesten altijd de ongevaccineerden discrimineren?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com