DutchSalvation PrayerVideo 2021

Uitnodiging om te bidden

Deze boodschap nodigt u uit om met ons te bidden. Kom met een nederig hart en met vol respect voor Zijn aangezicht.

Gepubliceerd op 27 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chereo, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij wordt uitgenodigd om dit gebed na te zeggen.

“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik kom tot u voor Uw troon, onder tranen, nederig en eerbiedig tot u. Ik geloof dat u leeft en opgestaan bent van de dood en dat u mijn zonden vergeven heeft en dat uw kostbare Bloed mij verlost van elke ziekte en virus. Ik geloof dat U meer dan overwinnaar bent en dat U mijn hart en ziel beschermt en reinigt. Ik onderwerp mij aan Uw beloften en uw Overwinningsbloed. Ik geloof in u en maak mij los van ongeloof en twijfel en vertrouw op U die goed bent en redt en behoedt. Mijn injectie is Uw machtige, onbetaalbare, kostbare Bloed dat mij gekocht en betaald heeft en bevrijd heeft op het kruis van Golgotha. Ieder die de Naam des Heren aanroept en zich bekeert en in Hem geloof zal behouden worden. Ik dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor uw geestelijke injectie in mij en dat u mijn binnenste zegent en dat u bij mij bent. Waarlijk, U bent mijn Rots en mijn Heil, mijn Burcht! Ik zal niet wankelen. Op u God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke Rots, mijn schuilplaats is in God! Ja, op U vertrouwt mijn hart en ziel te alle tijde. Ik stort mijn hart uit voor uw aangezicht in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!”

Voorwaar, dank de Here en onderhoud uw wandel en relatie met Hem.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, hij is dezelfde tot in alle eeuwigheid.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com