DutchVideo 2022

Uit welk zaad zijt gij?

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Matt. 6:21

Gepubliceerd op 19 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige, ware Almachtige en Koning der koningen.

Voorwaar,

Marcus 4, vers 9 En Hij zeide: Wie oren heeft om te horen, die hore.

Voorwaar, uit welk zaad zijt gij?
Van sommigen zegt de Here het volgende:

Marcus 4, vers 17 tot en met 19 Let goed op! Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val. En een ander deel zijn degenen “waaronder christenen”, die in de dorens gezaaid worden “met het vaccin”: dit zijn zij, die het woord horen “en er niets mee doen”, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij “en de overige stappenplannen van de nieuwe wereldorde” en verstikken het woord “Gods” en het “zaad” wordt onvruchtbaar “en gaat verloren”.
En vers 20 En dit zijn degenen, “die niet gevaccineerd zijn maar op de Here God vertrouwden en geestelijk met het kostbare Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gevaccineerd zijn, dit zijn zij” die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en “de ware” vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud.

Zeg, Halleluja!
Voorwaar, mijn is Ready, en ben een bode engel Gods. Laat de Heilige Geest Gods u overtuigen om klaar voor de Opname te zijn!

Exodus 19, vers 4 Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb.
En vers 9 tot en met 11 Daarna zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen, wanneer Ik met u spreek, en zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan de Here mee. En de Here zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Here nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai.
En vers 16 En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde.
En vers 19 Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder.
En vers 24 Daarop zeide de Here “JHWH” tot hem: Ga, daal af en klim met Aäron naar boven…tot zover.

En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Wees voorbereid!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com