DutchVideo 2020

UFO waarnemingen, aliens en een geheime militaire gevechtsbasis

Openbarende en profetische boodschap Gods: Zoals de UFO’s reeds vaak waargenomen worden, zijn deze waarnemingen ook een daadwerkelijk bewijs, dat de ‘bezoekers uit de ruimte’ ook echt bestaan: de gevallen engelen! Zij wachten niet alleen het juiste moment af, maar via radiogolven en satellieten en elektronische apparatuur wordt de wereld en de mens in de gaten gehouden.

Gepubliceerd op 26 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Welkom! Op 26 juni 2020 bracht de bode engel de volgende profetische en openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods, en vertel u die luistert het volgende, in opdracht van Hem, de Koning der koningen, de Eeuwige, Almachtige en Levende God.

Voorwaar, zoals God bestaat, bestaat ook de mens, die door God gemaakt is.

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
En vers 25  En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.

Voorwaar, en zo bestaat ook goed en kwaad; en de Zoon van God kwam om de mens te redden.

Johannes 8, vers 12 en 13  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben. De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van uzelf; uw getuigenis is niet waar.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar!
Zoals de UFO’s reeds vaak waargenomen worden en het normaal is geworden voor de mensen, zijn deze waarnemingen ook een daadwerkelijk bewijs, dat de ‘bezoekers uit de ruimte’ ook echt bestaan: de gevallen engelen! Ze weten, dat ze waargenomen worden en dat er vele bewijzen zijn. Luister maar naar de boodschappen, zoals: ‘Openbaring Gods: Aliens zijn gevallen engelen’.

Voorwaar, zoals de regering een geheime militaire gevechtsbasis heeft,
om tegen hen te vechten onder andere, is het ook waar dat de gevallen engelen zich gereedmaken om de wereld over te nemen! En zij wachten het juiste moment af, wanneer de Opname, de Rapture, en chaos plaatsvindt. Dan zal men kennis met hen maken op de Aarde, en zal het voor de achtergeblevenen op Aarde, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet aangenomen hebben een ware hel zijn, vanwege de gebeurtenissen die gaan komen! Via radiogolven en satellieten en elektronische apparatuur wordt de wereld en de mens in de gaten gehouden, door zowel de regering als overige leiders, en door de gevallen engelen, onder anderen!

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.
En 2 Petrus 3, vers 10 tot en met 14  Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.

Kies voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 100%!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com