DutchVideo 2014

U maakt dit werk van de Heer Zelf, mede mogelijk!

DE BODE ENGEL GODS BRENGT IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, DEZE BOODSCHAP WOORD VOOR WOORD OVER. ONDER ANDERE DANKZIJ UW STEUN MAAKT U HET MOGELIJK, DAT ER VELEN ZICH WERELDWIJD BEKEREN!

Gepubliceerd op 4 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

logo voor mokken staand model met tekst2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 augustus 2014 bracht een engel des Heren in de naam van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in de naam van Jezus Christus, de volgende boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig,

Psalm 5, vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Jahweh, en machtig, El Elohím, Adonai!

Psalm 5, vers 13  Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem “en haar” met welbehagen als met een schild.

Voorwaar, spoedig kunt gij in de Evangelical Endtimemachine luisteren naar een Live verslag vanuit Suriname, met Mirella en Chaesmin, twee workers of the last days.

Voorwaar, alle prijs, dank en eer komen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe, die toen, maar ook nu Dezelfde is! Voorwaar,

Psalm 11, vers 7  Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

Voorwaar, ook zal er een Live verslag vanuit de Filipijnen gedeeld worden, met Jeddy, Jemuel, Jennifer, drie workers of the last days.

Voorwaar,

Lees voor: Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

Mattheüs 7, vers 17  Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.

En vers 20 en 21  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Voorwaar, deze Evangelical Endtimemachine moet wereldwijd blijven doorklinken!

Voorwaar, aan deze website blijven kosten verbonden, onder andere van onderhoud. Dankzij uw steun maakt u het ook mede mogelijk, dat er velen zich wereldwijd bekeren. Ook helpt gij met uw steun in alle vormen van evangelisatie, en maakt gij het ook mogelijk, dat deze bediening met Gods ware eindtijdprofeet de wereld kan blijven waarschuwen. En vanaf nu krijgt men een gratis cadeau als men het werk van de Heer trouw steunt. Ook door lid te worden voor 15 euro per jaar, ontvangt men een gratis cadeau. Voorwaar, help mee, zodat men videoprogramma’s kan blijven maken, wereldwijd, want het gaat om vele zielen!

Lees voor: Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar,

2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegene u!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel van God, de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik groet u met deze hemelse groet, zoals ze elkaar in de hemel groeten met de zegen van God, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com