DutchVideo 2022

U daar, eindtijdstrijder, vertrapt het kwaad die slang!

Voorwaar, wees krachtig in de Here, en vurig van Geest, en laat u niet overwinnen door het kwade! Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.

Gepubliceerd op 1 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 31 maart 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, de Leeuw van Juda, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, u daar, eindtijdstrijder, hoor aandachtig!
Indien gij zijn kind zijt, wedersta dan de duivel!

Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Voorwaar, strijder, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods.

Hebreeën 1, vers 1 en 2 Nadat God eertijds “al” vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij “ook” nu in het laatst der dagen tot ons gesproken “door Zijn ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, die u alles, woord voor woord, overbrengt namens” de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Voorwaar, doe wat Gods ware eindtijdprofeet u heeft doorgegeven namens de Here via de kadosh, heilige boodschappen Gods, onder andere.

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En Hebreeën 4, vers 12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.
En Hebreeën 3, vers 14 Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.

Voorwaar, strijder, wees niet bevreesd!

Hebreeën 3, vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.
En Hebreeën 5, vers 13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling.
En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Voorwaar,

Romeinen 10, vers 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Voorwaar, verjaag de satan!

Jozua 1, vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
En Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Voorwaar, wees krachtig in de Here, en vurig van Geest, en laat u niet overwinnen door het kwade!

1 Korintiërs 15, vers 33 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
En 2 Korintiërs 13, vers 5 en 6 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.
En vers 9 Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt.

En Efeziërs 6, vers 10 en 11 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Voorwaar, geef de satan geen voet.

Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En Colossenzen 3, vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Voorwaar, leg dus af uw lauwheid, en toon in uw wandel de overwinning!

Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
En vers 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
En 1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En Openbaring 3, vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Amen!

Met een geloof zonder werken gaat men toch verloren!

Judas 1, vers 17 tot en met 19 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Voorwaar,

En Openbaring 1, vers 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

En ten slotte,

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Daarom de Here wil u testen en vormen om u klaar te maken, wanneer Hij komt.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Wees een strijder en vertrap die slang! Amen!

Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com