DutchVideo 2015

U bent Zijn kanaal dat Hij wil voorzien!

Boodschap Gods: Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, redt! En de hemel bruist en zingt; Hij verdrijft de duisternis!

Gepubliceerd op 18 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

are you a channel of His blessings

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 18 november 2015 bracht een bode engel van God deze bemoedigende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, uw Rabboeni en Koning der koningen!

Efeziërs 1, vers 2 tot en met 4  Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Voorwaar, sta open om te ontvangen.
Want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft Zijn licht en glorie zó vaak aan u laten zien! Zijn woorden zijn niet krachteloos. Laat ieder hart belijden en geloven en schijnen, zonder twijfel!

1 Petrus 5, vers 7  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, redt!
En de hemel bruist en zingt; Hij verdrijft de duisternis!

2 Korinthiërs 4, vers 6  Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.

En Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Voorwaar, ik ben de engel des Heren en mijn naam is Selmariël.
Voorwaar,

Mattheüs 11, vers 29 tot en met 30  Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Voorwaar, de geest wordt onzuiver, als het hart niet wordt gewassen door Zijn kostbaar Bloed en door gebed.
U bent Zijn kanaal, dat Hij wil voorzien!

Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

Gods trouwe, tedere liefde maakt het hart zo stil en blij.
Zijn oog is op de musjes, en ik weet: Hij zorgt voor mij!

Spreuken 15, vers 13  Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen.
En vers 15  Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest.

En Psalm 16, vers 11  Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com