DutchVideo 2021

Twijfel nooit aan Hem!

God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De HERE verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

Gepubliceerd op 11 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Verastia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, vele verwijten stijgen op naar de Here God zoals;
‘Waarom overkomt me zoveel problemen?’, ‘Wat heb ik aan u?’, ‘Ik kan het niet meer aan, geef mij kracht om niet op te geven en om in u te blijven geloven’, ‘Waarom moet ik telkens op u vertrouwen en heb ik toch zoveel verdriet?’

Voorwaar, bent u dood of levend?

Psalm 27, vers 7 en 8 Hoor, HERE, hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij. Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE.
En Psalm 28, vers 1 en 2 Tot U roep ik, HERE, mijn rots; wend U niet zwijgend van mij af, opdat ik niet, als Gij tegen mij blijft zwijgen, worde als zij die in de groeve nederdalen.
En Psalm 32, vers 10 en 11 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.
En Psalm 33, vers 13 tot en met 15 De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij maar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.
En vers 18 Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
En vers 20 tot en met 22 Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
En Psalm 34, vers 5 tot en met 7 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
En vers 16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
En vers 18 tot en met 20 Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE.
En vers 23 De HERE verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

Voorwaar, klaag niet en twijfel nooit aan Hem!

Psalm 38, vers 16 Want op U, HERE, hoop ik; Gij immers zult antwoorden, Here, mijn God.
En Psalm 42, vers 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?
En vers 9 Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.
En vers 12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
En Psalm 44, vers 7 en 8 Want niet op mijn boog vertrouw ik, en mijn zwaard verlost mij niet; maar Gij hebt ons verlost van onze tegenstanders en onze haters beschaamd gemaakt.

En Psalm 46, vers 6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
En Psalm 55, vers 19 en 20 Hij verlost mijn ziel in vrede van de strijd tegen mij, want met velen zijn zij tegen mij. God hoort en Hij zal hen vernederen – Hij, die van oudsher troont – hen, die onbekeerlijk zijn en God niet vrezen.
En vers 23 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
En Psalm 59, vers 10 en 11 Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan, want God is mijn burcht. Mijn goedertieren God trede mij tegemoet; God doe mij met vreugde zien op hen die mij benauwen.
En vers 17 en 18 Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was. Mijn sterkte, U wil ik psalmzingen; want God is mijn burcht, mijn goedertieren God.
En Psalm 62, vers 6 tot en met 9 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.
En Psalm 63, vers 5 Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.
En vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.
En Psalm 64, vers 11 De rechtvaardige zal zich in de HERE verheugen en bij Hem schuilen, alle oprechten van hart zullen zich beroemen.
En Psalm 66, vers 10 Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert.
En Psalm 68, vers 20 en 21 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood.
En Psalm 69, vers 7 Laten om mij niet beschaamd worden wie U verwachten, Here HERE der heerscharen; laten om mij niet schaamrood worden wie U zoeken, o God van Israël.
En Psalm 73, vers 21 tot en met 24 Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U. Nochtans zal ik bestendig bij U zijn, Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen.
En vers 28 Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al uw werken vertellen.
En Psalm 75, vers 4 Al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus stuurde u deze boodschap om u te overtuigen van Zijn liefde voor u.
Voorwaar, prijs Hem, Elohim, El Olam, die eeuwig is, El Elyon, de hoogste en almachtige Here God, El Shaddai, JHWH Roi!

Mattheüs 5, vers 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
En vers 8 en 9 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
En vers 11 en 12 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.
En vers 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com