DutchVideo 2019

Twijfel nooit aan God

Voorwaar, twijfel nooit aan Hem, zelfs al lijkt het dat Hij, Yeshua HaMashiach, niets voor je doet! Je mag dan zwak zijn bij Hem. En Hij kijkt ook niet verwijtend naar je, als je niet geestelijk sterk genoeg bent om “Halleluja!” te roepen, terwijl je het ergens moeilijk mee hebt. Laat je dan ook troosten door Zijn aanwezigheid en zorgzaamheid! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 1 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wist u dat er ook vele verwijten naar God opstijgen, zo van:
“God, wat hèb ik nu aan U? Ik kan dit niet aan; ik kan niet op U aan, want ik zit in de narigheid, en U doet niks! Ik kan net zo goed stoppen om in U te geloven.” “Waarom dit?” en “Waarom overkomt me dat weer? Grrrr.”

Voorwaar, overdenk deze boodschap, en onderzoek u eens grondig! 

Psalm 28, vers 1 en 2  Tot U roep ik, Here, mijn rots; wend U niet zwijgend van mij af, opdat ik niet, als Gij tegen mij blijft zwijgen, worde als zij die in de groeve nederdalen. Hoor naar mijn luide smekingen, als ik tot U roep om hulp, en mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom.
Psalm 141, vers 1  O Here, ik roep U aan, haast U tot mij; neem mijn stem ter ore, als ik tot U roep.
Vers 8  Want op U, Here Here, zijn mijn ogen, bij U schuil ik; giet mijn leven niet uit.
Psalm 142, vers 2 en 3  Met luider stem roep ik tot de Here, met luider stem smeek ik de Here; ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend.
En Psalm 22, vers 25  Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij “of zij” tot Hem riep.

Voorwaar, Hij heeft Zijn gelaat niet van u afgewend; nee, Hij luisterde, toen om Hem geroepen werd!

Jesaja 53, vers 4 tot en met 6  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

Voorwaar, vertel je moeite gerust aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en schuil bij Hem.
Als je groot verdriet hebt, ga dan niet Hem de schuld geven en Hem aanklagen. Maar vertrouw erop dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, elke traan met je meehuilt. Want Hij geeft echt om je, en alles wat je meemaakt gaat Hem aan het hart! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil je troosten, soms door je zicht te geven op Zijn bedoelingen met je leven, en hoop te geven voor de toekomst.

Voorwaar, twijfel nooit aan Hem, zelfs al lijkt het dat Hij niets voor je doet!
Je mag dan zwak zijn bij Hem. En Hij kijkt ook niet verwijtend naar je, als je niet geestelijk sterk genoeg bent om “Halleluja!” te roepen, terwijl je het ergens moeilijk mee hebt. Laat je dan ook troosten door Zijn aanwezigheid en zorgzaamheid! Voorwaar,

Psalm 31, vers 20  Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.
Psalm 34, vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.
Psalm 44, vers 7  Want niet op mijn boog vertrouw ik, en mijn zwaard verlost mij niet.
Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
Psalm 77, vers 12  Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds.
Psalm 86, vers 2 tot en met 7  Behoed mijn ziel, want ik ben godvrezend; Gij, mijn God, verlos uw knecht die op U vertrouwt. Wees mij genadig, o Here, want tot U roep ik de ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot U, Here, hef ik mijn ziel op. Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen. O Here, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smekingen. Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij antwoordt mij.
Vers 12 en 13  Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos; want uw goedertierenheid is groot jegens mij; Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.
Psalm 91, vers 14 tot en met 16  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem, “maar ook haar”, mijn heil doen zien.
En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com