DutchVideo 2019

Tweelingziel en zielemaatje

Steeds meer mensen menen hun tweelingziel te hebben gevonden, terwijl ze er later achter komen dat ze niet op één lijn zitten, en hun relatie volledig in duigen valt. Velen onderwerpen zich niet aan God, en volgen hun eigen dwaze plan. Heb de Here uw God lief in uw leven. Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de eerste plaats hebben in uw wandel en denken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Romeinen 8, vers 29 tot en met 31  Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Voorwaar, mijn naam is Kirjata, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, onderwerping aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is het allerbelangrijkste!
Op zoek gaan naar Zijn leiding is daarbij ook belangrijk. Onderhoud uw relatie met Hem!

Mattheüs 10, vers 30 en 31  En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Hij kent u en zal u de weg wijzen. 

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Voorwaar, men zal minder problemen hebben, wanneer men besluit om de Here te volgen.
Vertrouw op de Here, uw God! Steeds meer mensen menen hun tweelingziel te hebben gevonden, terwijl ze er later achter komen dat ze niet op één lijn zitten, en hun relatie volledig in duigen valt. Velen onderwerpen zich niet aan God, en volgen hun eigen dwaze plan, en lopen hun relatie met God mis, vanwege dat ze zelf het recht in handen nemen!

1 Korinthiërs 1, vers 25  Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

Voorwaar, heb de Here uw God lief in uw leven!
Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de eerste plaats hebben in uw wandel en denken.

Markus 12, vers 31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.

Leviticus 19, vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.

En Johannes 13, vers 35  Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Voorwaar, 

Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.  

Voorwaar, betreffende dat men erachter komt, dat men beiden totaal anders is, en de ene is gelovig en de andere ongelovig…
De Here had altijd al gezegd: Licht en donker gaat niet samen! Aan de vrucht herkent men de geest! En als u zich laat leiden en alles overlaat aan de Here, en Hem vertrouwt, zal Hij ook voor uitkomst zorgen!

Voorwaar, ware liefde is een besef van twee harten, die niet zonder elkaar kunnen.
Ware liefde is ook elkaar steunen en bemoedigen, en samen praten over de Heer, en samen treuren en lachen, en niet kwetsen en vernederen onder andere.

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar!
Als men niet één is in de Geest, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en de vonken van vuur en strijd en haat, onder andere, spelen een grote rol in uw huwelijk, dan kan men er niet van spreken dat men zielmaatjes is. Voorwaar, sommigen zullen hun zielmaatje in de Hemel ontmoeten, of elders op de Aarde, en sommigen ook in de hel. Dit wil men niet horen, hoewel dit de volle waarheid is! Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Bedrieglijke zielmaatjes’.

Een zielmaatje van de Here zal er altijd alles aan doen, om samen gelukkig te zijn en om de Here te volgen en te dienen.
Overdenk deze boodschap! In de Hemel heeft men als zielmaatjes dezelfde overeenkomsten, zoals gewoontes en interesses en humor en gedachten en gevoelens, onder andere. Daar is alles volmaakt!

2 Petrus 3, vers 13 en 14  Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.

1 Johannes 2, vers 16 en 17  Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar!
Als men nu al zo botst op de Aarde, en men elkaar bestrijdt en niet naar elkaar luistert, onder andere, zal God dezen echt niet samenbrengen in de Hemel! Yeshua HaMashach, JHWH, Jezus Christus, kijkt naar de vruchten, die men had op de Aarde. Wie de goede vrucht droeg, en een relatie had met de Here, en deze onderhield in zijn of haar wandel, zal in de Hemel zijn. En de andere zal in de hel zijn, als de vrucht slecht bleek te zijn in zijn of haar handel en wandel. Amen!
Voorwaar, ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com