DutchVideo 2017

Trap niet in de zelfdoding aanbodsval van satan!

20-06-2017  Waarschuwende boodschap Gods met betrekking tot zelfdoding, de snelle oplossing, vanwege pijn en ouderdom, die nu steeds meer door de medische wereld wordt aangeboden en als normaal wordt beschouwd. De medische wereld laat er geen gras over groeien en ziet zelfdoding niet als moord. De satan probeert mensen in de val te lokken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

assisted-suicide

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, vriendelijke verpleging biedt u nu al, vanwege de pijn en ouderdom, zelfdoding aan, de snelle oplossing!
En ook de dokters doen er niet moeilijk over. Want men denkt al zo: ‘Zelfdoding stimuleren maakt plaats voor mindere zieken’, en ‘Geen hogere onkosten’. De medische wereld laat er geen gras over groeien en ziet zelfdoding niet als moord. Voorwaar, satan probeert mensen in de val te lokken!

Mattheüs 16, vers 23  Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.

En 2 Timotheüs 3, vers 12  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

En 1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

En Johannes 8, vers 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De satan is een leugenaar en beschouwt zelfdoding als normaal! 

Psalm 143, vers 9  Red mij van mijn vijanden, Here, tot U vlucht ik.

Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Voorwaar, sommigen laten zich zo gemakkelijk gebruiken! 

Mattheüs 4, vers 1 tot en met 10  Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Uzelf uitspreken en uitkomen voor uw geloof en het Woord van God, dat doet men niet snel.
Let daar maar eens op. Weet u waarom? Het Woord van God is een zeer gevaarlijk wapen voor satan, omdat het een wapen is om de duivel te weerstaan! Daarom wil hij dat u zwijgt, en alles maar toelaat en u overgeeft.

Lukas 4, vers 1 tot en met 13  Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.

Wie zich onderwerpt aan God… aan wie?…
aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en wandelt in het licht, heeft niets te vrezen van deze brullende leeuw!

2 Petrus 2, vers 15  Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad.

En God gaat hierin niet mee. 

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan.
En vers 16  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Mijn naam is Sirachia en ben een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com