DutchVideo 2014

“Tranquilo!” (Rustig, neem de tijd!)

SPEEDY IS EEN ZEER SNELLE ENGEL GODS, TIJDENS EEN RUSTIG MOMENT, OP BEZOEK BIJ PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, TERWIJL DE ALMACHTIGE GOD RUSTIG, VIA DEZE BODE ENGEL, DE WOORDEN DOORGEEFT EN PROFEET BENJAMIN DE BOODSCHAP OPSCHRIJFT!

Gepubliceerd op 26 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Speedy

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, deze boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, mijn naam is Speedy en ik kom vanuit Puerto Vallarta, Mexico, naar u, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Ik weet wat gij denkt hoor. Gij denkt aan de cartoon Speedy Gonzales, maar als gij goed kijkt, ik ben noch een muis, noch een cartoon. Maar ik kwam wel uit Mexico en ben wel zeer snel.

4 Ezra 4, vers 26  Toen antwoordde hij mij, en zeide: Indien gij veel onderzoekt, zo zult gij u dikwijls verwonderen, want de tijd dezer wereld loopt zeer haastig heen.

Voorwaar, gij daar, wie is sneller?

Speedy Gonzales, of ik, Speedy de bode engel Gods, of Theresa, of Connie, of Jeddy, of Mirella, of Marta, of u die luistert?

Jezus Sirach 21, vers 25  De voet van de dwaas is haastig tot een huis in te gaan, maar een mens, die veel ervaren heeft, wordt daarvan beschaamd.

Zegt men niet: Haastig gespoed is zelden goed?

Bettina zou zó de bloembollen op de kop planten, en aan de andere kant zou men genieten van haar bloembollen. Voorwaar,

Handelingen 17, vers 11  En dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.

Jesaja 28, vers 16  Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.

Lees voor: Romeinen 12, vers 2 tot en met 3  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Voorwaar, satan is een slavendrijver, en vindt het prachtig dat gij meedoet met de massa!

Snel dit! Doe dat! Luister! Luisteren naar uw baas, uw slavendrijver, totdat u dood neervalt. Zou het snellen en haasten echt Gods wil zijn?

Voor satan betekent gij niets, maar voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wel!

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 6  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Leer hieruit. Wees geen Speedy Gonzales of superheld.

Openbaring 20, vers 12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

Voorwaar, wie is snel?

Niemand dan God alleen.

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com