DutchVideo 2018

Toon berouw van uw zonden en geef satan geen pink!

Onderhoud uw tempel Gods, en bekeer u en reinig u van al uw zonden. Geef de satan geen pink, anders neemt hij de hele hand! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 15 mei 2018 werd de volgende boodschap van God woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, luister goed.
Als u niet schoon bent van binnen, zuiver, dan hoeft u echt niet te denken, dat de Heilige Geest door u heen werkt en u zegent. Want u moet uw wandel met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, onderhouden: uw geest, ziel en lichaam. Weet u niet, dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hoe ziet uw tempel Gods eruit? Of heeft u de Heilige Geest doen wegvluchten, vanwege ongehoorzaamheid?

Velen hebben geen respect voor God,
en verliezen de controle, en komen terecht in conflicten en problemen, en gebruiken lelijke scheldwoorden, of betrekken zelfs anderen erbij, en zelfs hun kinderen. En toch zijn ze Christen, denken ze, want ze zitten elke zondag in de kerk. Maar buiten de kerk zijn ze weer gelijkvormig aan de wereld, en steken weer een sigaret op, of roddelen over anderen. Maar ze zijn te blind om hun eigen onzuivere wandel te overdenken!

Voorwaar, er is zoveel schijnheiligheid!
En sommigen weten het allemaal wel beter, maar hebben geen respect voor de tempel Gods, hun geest, ziel en lichaam. En men verontreinigt het met roken en alcohol en boosheid en kwaadsprekerij, enzovoorts. En sommigen menen dan ook nog Christen te zijn en gered te zijn, omdat ze wederom geboren zijn; ze menen gered te zijn!

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Aan de vrucht herkent men de boom.
Sommigen moeten nog leren om zich 100% over te geven aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en hun relatie op te bouwen met de Heer. Onderhoud uw tempel Gods, en bekeer u en reinig u van al uw zonden! Geef de satan geen pink, anders neemt hij de gehele hand. Wees sterk in de Here!

Romeinen 8, vers 24 tot en met 27  Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.
En Romeinen 8, vers 1 en 2  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. 

Romeinen 12, vers 1 en 2  Ik vermaan u dan, broeders, “maar dit telt ook voor de zusters”, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

En 1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.
En vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, toon berouw van uw zonden! 

Hebreeën 2, vers 8  Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn.

Amen!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com