DutchVideo 2015

Toeval bestaat niet!

Dit is een openbarende boodschap van de Here God, overgeleverd aan Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige ware dienstknecht en Profeet in de eindtijd! Thema’s zijn o.a.: Paus Franciscus en openbaring Gods over de Illuminati en evangelisten, met betrekking tot samenwerking tot 1 wereldorde. Ook zijn vele rampen en het verdwijnen van boten en gecrashte vliegtuigen, enzovoorts, geen toeval! Wereld, neem Gods waarschuwingen serieus, doorgegeven via Profeet Benjamin Cousijnsen.

Gepubliceerd op 8 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

there is no coincidence

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 januari 2015 brachten twee bode engelen van God, woord voor woord, twee verschillende boodschappen over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. De eerste boodschap ga ik aan u voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Hij die zegt: Ik ben wie Ik ben! Mijn naam is Adonai, Jahweh.
Voorwaar, mijn naam is Carinta en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Heer: 

Leviticus 11, vers 44  Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig. Tot zover.

Voorwaar, op 28 december 2014 werd gij ook gewaarschuwd.
En Profeet Benjamin Cousijnsen gaf het volgende in de boodschap door: ‘O wee! 2015 komt eraan & hou december 2014 t/m februari 2015 extra in de gaten!’ Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft vele landen gewaarschuwd, en gezegd: Bekeert u, weest nederig. Alleen Hij is heilig, niet uw andere afgoden! Voorwaar, zo is gesproken en zo is geschied!

Voorwaar, paus Franciscus is nu al een van de bekendste religieuze leiders ooit.
Vele evangelisten komen achter hun masker vandaan en laten nu hun ware totale overname zien! De Argentijnse evangelist Luis Palau en ook Joel Osteen staan volledig achter de wegbereider van de antichrist, paus Franciscus, die al vanaf den beginne was gekozen door de Illuminati. Men wil één wereldreligie met alle religies samen! Voorwaar, velen worden misleid en verleid.

Jesaja 1, vers 5  Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid.
Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde.

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.

Mattheüs 23, vers 13  Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
En vers 15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt.

Voorwaar, luistert ook naar de boodschap van 22 december 2014, met de titel: ‘Wat 2015 u nog meer brengt!’
Voorwaar, men streeft naar één wereldorde!

Openbaring 19, vers 20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Voorwaar, de vele aanslagen en rampen, gecrashte vliegtuigen, of dat er boten verdwenen zijn, zijn geen toeval meer!
Houd voor ogen dat de chaos het grootst zal zijn, wanneer het doordringende geluid van de bazuin door de geest heen te voelen is, en dat de Rapture, de Wegvoering, plaatsgevonden heeft.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Johannes 14, vers 20  Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com