DutchVideo 2021

Test u ééns of u wel uit God bent of niet

Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.

Gepubliceerd op 14 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Cameach, en ben een bode engel Gods.

Velen kunnen getuigen over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wat Hij voor hen heeft gedaan.
Denk aan Zijn bovennatuurlijke vergeving wat Hij toonde aan het kruis en genade en vooral Zijn liefde.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach heeft velen uit de wereld getrokken en gered van de dood.
Hij gaf een schone start en reinigde hen met Zijn kostbare Bloed. Is dit niet geweldig? En zo zijn er velen gered en werden christen en hen wandel en gedachten en hart, werden hervormd vanwege dat men overtuigt werd van de zonden.

Zo zijn er ook velen die een echte relatie opgebouwd hebben met de Heer en vergeving ontvangen hebben maar zo zijn er ook velen die geen relatie hebben met de Heer.
Wie een wedergeboren christen is zou moeten weten dat men een schijnchristen is als men zijn of haar relatie met de Heer niet onderhoud. Als men blijft zondigen en oordelen en wijzen en kwaad blijft spreken over anderen. Hiermee word aangetoond dat men geen relatie heeft met de Here en geen vergeving en genade ontvangen heeft vanwege dat men anderen aan het veroordelen is.

Romeinen 12, vers 2 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
En vers 9 en 10 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
En vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
En 1 Korintiërs 2, vers 12 tot en met 14 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Voorwaar,

2 Korintiërs 11, vers 13 tot en met 15 Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, onderzoekt u eens grondig en overdenkt deze boodschap!
Onderzoekt u of u wel uit God bent of niet!

2 Korintiërs 13, vers 5 en 6 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Tot slot,

1 Johannes 1, vers 6 en 7 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com