DutchVideo 2015

Technologische lizerds gebruiken verschillende methodes voor overname wereld!

In deze boodschap Gods, en ook in oudere gebrachte boodschappen Gods, werd aan Profeet Benjamin Cousijnsen geopenbaard, dat satan verschillende methodes gebruikt om de wereld te beïnvloeden en over te nemen!

Gepubliceerd op 3 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

wickedness in high places

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende openbaring van God werd, via een bode engel Gods, woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen op 3 maart 2015.

Shalom, ik begroet u! Ik ben de bode engel Kedron en ik werd uitgezonden, en ik kom in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, volg mij naar uw schrijfkamertje en schrijf alles op.

Voorwaar, men kan de onzichtbare elektromagnetische golven niet zien, en toch zijn ze er.
Via antennes, schotels, computers en telefoons, radio’s en TV’s, enzovoorts, worden er op afstand heel wat onzichtbare stralingsgolven overgebracht. En er zijn satellieten die u, de mens en de dieren op het land, en het weer en de wolken, en al wat zich onder de wateren bevindt, zo kunnen beïnvloeden!

Hebreeën 11, vers 3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

Voorwaar, men heeft via een satelliet op afstand soldaten kunnen beïnvloeden, en gevoelloos kunnen maken, door onzichtbare golven over te brengen.
Men maakt ook gebruik van een zender aan de helm, om deze soldaten commando’s te laten uitvoeren. Ook via een injectie kan men de soldaten beïnvloeden!

In het verborgene heeft men een crimineel in Texas op afstand kunnen uitschakelen, door middel van onzichtbare golven!
Hij kreeg op slag een hartaanval. Voorwaar, besef het volgende heel goed.

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, satan gebruikt ook verschillende methodes om de wereld over te nemen.
Via de technologie kan men een leger uitputten, door maar één soldaat in te zetten en een virtueel leger, dat geprojecteerd is! Voorwaar,

Ezechiël 7, vers 5 tot en met 11  Zo zegt de Here Here: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de Here, het ben, die slaat. Zie, de dag! Zie, het komt; de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal.
En vers 14  Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed, er is echter niemand die ten strijde trekt; want mijn toorngloed is over heel hun rumoerige menigte.

Voorwaar, het einde komt, kinderen Gods!
Wees sterk in uw wandel. Maar o wee, ongelovigen, het is beter dat u zich bekeert. Want vreugde zal alleen op de gezichten zijn van wie Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben aangenomen, en zij zullen worden weggenomen! U zult hen zien in de wolken en u op de borst slaan.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Johannes 9, vers 8 tot en met 11  De buren dan en zij, die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: Is hij dat niet, die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Hij is het; anderen zeiden: Neen, maar hij gelijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com