Ang propesiya ay para sa mga naniniwala!

Nilathala noong Enero 8, 2015 ni mcac777 Agosto 6, 2012  Sinasabi ko sayo: Pahayag 1, berso 3 Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito! Sinumang sumasalungat laban sa Aking simpleng propeta Benjamin at ng kanyang mga workers, ay sumasalungat laban sa Diyos, at pagbabayarin Niya kayo, ng Diyos mismo! Pakibahagi […]