Matalinong hakbang sa kabuuang kontrol ng sangkatauhan!

Nilathala noong Hulyo 6, 2013 ni mcac777 PROPESIYA AT REBELASYON: ANG MENSAHE AY SUMASAKLAW SA ISANG BUOD AT PAGBUBUO NG MATALINONG HAKBANG NA TEKNOLOHIYA AT PAGGAWA NG PAMAMARAAN NG MGA INIHULOG NA ANGHEL SA KANILANG DAAN PATUNGO SA KABUUANG KONTROL NG SANGKATAUHAN! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Magkakaroon muna ng pagdanak ng maraming dugo sa Egypt!

Nilathala noong Hulyo 7, 2013 ni mcac777 HULYO 5, 2013  ISANG PROPESIYANG SALITA NG PANGINOONG DIYOS SA EGYPT: KATOTOHANANG, SA LAHAT NG IYONG PAGKAWASAK ANG MUKHA NG PANGINOON AY MATATAGPUAN NA, SUBALIT MAGKAKAROON MUNA NANG PAGDANAK NG MARAMING DUGO SA EHIPTO!  AWIT 34:8 AT 9 Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Langit o impyerno (Ebanghelyo)

Nilathala noong Sept 7, 2013 ni mcac777 SA PROPESIYANG PANGITAIN NA ITO, ANG ANGHEL NG DIYOS AY TINIYAK ANG PAGKAKAROON NG LANGIT AT IMPYERNO, AT NAGBIGAY DIN MGA BERSIKULO SA BIBLIYA. NAKITA NI BENJAMIN ANG MGA INIHULOG NA ANGHEL, BAGO PA SINUBUKAN NA SALAKAYAN ANG MUNDO, AY PINIGILAN NA SILA NG MGA ANGHEL NG DIYOS. Pakibahagi […]

Kadosh Adonai Elohim Tz’va’ot! (Tagalog version)

Nilathala noong Marso 20, 2013 ni mcac777 Marso 8, 2013  Sabihin pagkatapos ko: Kadosh (= Banal)   Adonai (= O Panginoon)   Elohim (= aming Diyos)   Tz’va’ot (= Panginoon ng mga hukbo)   Asher hayah (= ang nakaraan ang ngayon)   V’hoveh V’yavo! (at ang darating!). At saka, isang babala ng Diyos! Pakibahagi sa iba at huwag […]

Ang anghel ng Diyos ay inilantad ang sektang Saksi ni Jehova!

Nilathala noong Dec 07, 2013 KATOTOHANANG DETALYADONG INIHAYAG NG ANGHEL NG DIYOS ANG TUNGKOL SA HUWAD NA RELEHIYON NG JEHOVAH’S WITNESSES. BILANG PAGSUNOD SA AMING NAG-IISA TUNAY NA DIYOS AMING IPINAPASA ITONG MENSAHE… SI JESUS AY INILAGAY ANG KANYANG TALAMPAKAN SA PAGITAN NG SEKTANG PINTUAN. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin! © BC