Tangtanga kini kay kondili malaglag kamo sa walay katapusan!

Gimantala niadtong Oktobre 9, 2023 ni Virgincita Ayaw pagpa-impluwensya sa sinalikway nga mga anghel, nga mga espiritu sa pagdumot, kasina, kawalay pagtuo, kaselos, kaligotgot, panimalos, panag-away, pagbutangbutang, bakak pinaagi sa mga damgo, pagpatay, kasamok, paghikog, kahiubos, pagkamapahitas-on ug garbo, pagkagahig ulo, kahugawan, ug uban pang mga sala. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Panalipdi ang inyong DNA ug padayon sa pagpakabalaan diha Kaniya!

Gimantala niadtong Setyembre 30, 2023 ni Virgincita Daghan ang nahisalaag ug nahilayo gikan sa presensya sa Dios pinaagi sa pagbakuna ug tungod sa pagbag-o kanila nga resulta sa pagkadili-masinugtanon ug pagpakasala. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Paghinulsol, ug hatagig pagtagad ang pagdawat sa gugma ug pagpasaylo!

Gimantala niadtong Hunyo 13, 2023 ni Virgincita Sa pagkatinuod, dili kamo makatago gikan kang Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, ug magpadayon sa inyong pagkamapahitas-on ug garboso nga paglakaw, pagkawalay gugma ngadto sa uban, ug unya kamo moingon, “Ako usa ka Kristohanon!”, samtang sa tanan niini inyong gipasakitan ang mga pagbati ni Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus […]

Adunay usa ka kaliwatan nga gitunglo sa Ginoo!

Gimantala niadtong Mayo 14, 2023 ni Virgincita Dinhi sa kalibotan walay tawo nga nagbuhat kanunay ug matarong ug dili gayod masayop. Ayaw tagda ang tanan nga isulti sa mga tawo—tingali unyag mabati mo ang imong ulipon nga magtunglo kanimo. Nasayod ka nga ikaw usab kadaghan makatunglo sa uban. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]

Dad-a ang inyong halad sa paghinulsol, simbaha Ako, ug pagpakig-uli!

Gimantala niadtong Abril 18, 2023 ni Virgincita Mao kini ang kataposang pasidaan sa Dios: asa man kaha kamo mapaingon kon inyong undangon ang pagdawat sa mga pulong sa Dios nga gisulti sa Iyang tinuod nga Propeta sa kataposang mga adlaw? Ang Ginoo namulong diha kaninyo: Sa pagkatinuod, ipiko ang inyong mga tuhod, pagpakita ug pagtahud, ug […]

Ayaw tugoti nga mogamot diha kanimo ang dautan ug ang pagkawalay gugma

Gimantala niadtong Enero 12, 2023 ni Chello Niini nga mensahe ang anghel sa Ginoo namulong niini nga mga pulong sa Dios mahitungod sa gugma ug namulong sa usa ka sambingay mahitungod sa usa ka tawo nga ginganlan ug Corry. Sa ingon adunay daghan nga sama kaniya, miingon ang anghel. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]

Ayaw pagtratara ang inyong isigkatawo sama sa patratar sa mga Pariseo ug Saduseo Kanako

Gimantala niadtong Enero 2, 2023 ni Virgincita Bisan tuod ang mga Pariseo ug ang mga eskriba wala usab mahigugma Kanako, apan sa makadaghan Ako nagsulti kaninyo sa paghigugma sa inyong isigkatawo sama sa inyong kaugalingon, kay Ako mao ang Ginoo. Ayaw kamo pagpas-an ug sala, kondili magpakabalaan kamo. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ang masupilon ug bungol mahibilin

Gimantala niadtong Disyembre 16, 2022 ni Chello “Gilaglag ko ang pipila kaninyo sama sa paglaglag ko sa Sodoma ug Gomora. Sama kamo sa nagdilaab nga lipak nga gikuha gikan sa kalayo. Apan wala gihapon kamo mobalik kanako,” nag-ingon ang Ginoo. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pinaagi niini ang usa makahibalo

Gimantala niadtong Mayo 13, 2022 ni Virgincita Karon nga daghan na ang nakadawat sa mga bakuna, ang iyang DNA, ang marka niya nabalhin na ngadto sa tawo, sama sa iyang pagkagahi ug ulo ug ang iyang kinaiya ug ang pagkamapahitas-on ug garbo, ug uban pang mga butang. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC