DutchVideo 2013

Syrië, bekeer u van vervolging! Zie wat komt!

PROFETISCHE WAARSCHUWING VOOR SYRIË, 100% AFKOMSTIG VAN DE ENIGE WARE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB: SYRIË, LUISTER, WAT U DE CHRISTENEN HEBT AANGEDAAN, ZAL U WORDEN AANGEDAAN!

Gepubliceerd op 16 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

chemische wapens Syrië - in opdracht Assad

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 september 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord doorgegeven en meteen opgeschreven door Zijn ware en eenvoudige eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Gods geliefde! Ik ben wederom naar u uitgezonden en het is mij een eer om u, Benjamin Cousijnsen, te ontmoeten. Ik ben uitgezonden door niemand anders dan door Elohim. Hij is de almachtige, onoverwinnelijke God! En ik mag u ook begroeten namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Arismaddai, en ik ben een hooggeplaatste strijdster, een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u geopenbaard op 3 september 2013, dat Assad zelf opdracht had gegeven om het gifgas te gebruiken.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Men zal onder toezicht het spel meespelen, en onder toezicht de chemische wapens verplaatsen en vernietigen.

Voorwaar, voordat Syrië instemde met een resolutie, om de chemische wapens over te dragen, had Assad, zoals hij eerst voorloog dat er geen chemische wapens waren, ook chemische wapens in het verborgene laten verbergen, buiten Syrië, door zijn eigen troepen!

Op 21 augustus 2013 is dit aan u geopenbaard.

Ook wordt er niet gesproken over het uitroeien van Christenen, waarbij de Syrische president een grote rol speelt.

Assad geeft de rebellen de schuld van alle problemen! Maar ook al ziet u hem in schapenvacht, onschuldig, voorwaar, van binnen is hij een wolf! Voorwaar, ik zeg u,

Lees voor: Spreuken 10, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. Wie met zijn ogen knipt, veroorzaakt smart, wie dwaas van lippen is, komt ten val. De mond des rechtvaardigen is een bron van leven, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.

Johannes 3, vers 19  Hier staat geschreven: Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Johannes 3, vers 35 en 36  Hier staat geschreven: De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Voorwaar, Deuteronomium 11, vers 26  Hier staat geschreven: Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.

En vers 28  maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Syrië, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is nog uw enige Redding!

Voorwaar Syrië, Bekeer u! Wat gij de Christenen hebt aangedaan, zal u worden aangedaan! Zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus uit Nazareth tot u. Bekeer u van vervolging! Zie wat komt!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com