DutchHouse groupsSuriname NewsVideo 2018

Suriname, neem deze vermaning aan!

Dit is een ernstige waarschuwing van Jezus Christus van Nazareth, JHWH, Yeshua HaMashiach. Suriname, luister en hoor aandachtig, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob vandaag tot u spreekt, want velen schenden de Heilige Geest van God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Dit is een waarschuwende boodschap Gods, gericht aan Suriname, overgebracht door de engel des Heren op 28 februari 2018 aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik, Revelado, begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Suriname, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here, de Koning der koningen!
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Suriname! Onheilig, schijnheilig, onverstandig, eigenwijs, kwaadaardig, lui van geest, en het schenden van de Heilige Geest Gods, en gelijkvormig aan de wereld, en het wandelen niet in de Geest, maar in het vlees en het tegennatuurlijke, en het eten van afgodenvlees, halal! Een onnatuurlijk en een onzuiver, ongeestelijk lichaam wordt door satan tot stand gebracht! En het voorbeeld als Christen wordt bijna niet meer waargenomen. Zelfs is men te druk om tijd te maken, om naar de huiskring of kerk te gaan, of in gebed te gaan!

Vele kerken zijn meer een vleselijke kerk dan een geestelijke kerk, hoe God het bedoeld heeft.
Bij sommige kerken zou men zó de naam kunnen veranderen in ‘Sodom en Gomorra’, of ‘Dating Kerk’, of ‘Eén Wereldreligie’, of ‘Modellenbureau’, of ‘Satanskerk’, of ‘Prostituee Kerk’, onder andere!

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem “of haar”. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
En 1 Johannes 3, vers 6 tot en met 10  Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar… tot zover.

Voorwaar, Suriname, word wakker, Suriname, en neem deze vermaning aan!
En bekeert u, en beproeft de geesten van uzelf en van uw broeder en zuster, of ze uit God zijn.

1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

Voorwaar, Suriname! 

Jakobus 1, vers 14 en 15  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Voorwaar!
Door bekering en geloof en een zuivere relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal uw vrucht van de Heilige Geest en trouwheid gezien worden.

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot en met 24  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, deel deze boodschap, want weinigen zullen behouden worden in Suriname. 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En Galaten 5, vers 18 tot en met 25  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar!
Wandelt door de Geest, voordat u helemaal overgenomen wordt en blind wordt, en het kwaad verder laat werken, en het kwaad – de werken van het vlees – zijn gang laat gaan!

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 10  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, Revelado, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com